KC031 - Mc lc A.Phn m u.3 Chng 1 Nhng vn chung nghip v...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Môc lôc A.PhÇn më ®Çu ………………………………………………………… . 3 : Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò chung doanh nghiÖp……………… 1.1. Kh¸I niÖm chung vÒ doanh nghiÖp ………………………………….5 1.2. Tiªu thøc x¸c ®Þnh ……………………………………………………5 1.2.1. Quan ®IÓm 1:………………………………………………. ………. ..6 1.2.2. Quan ®IÓm 2:………………………………………………. ………. ..6 1.2.3.Quan ®IÓm 3: ………………………………………………………….6 1.3. Vai trß vµ xu híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp …………………. .7 1.3.1.Vai trß: ………………………………………………………………. ..7 1.3.2.Xu híng ph¸t triÓn…………………………………………………. ..7 1.4. C¸c ®Æc trng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp ë ViÖt Nam ……………….8 1.4.1.C¸c h×nh thøc ph¸p lý…………………………………………………8 1.4.2.H×nh thøc ph¸p lý……………………………………………………. .8 1.4.3.LÜnh vùc vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng………………………………………. .8 1.4.4.C«ng nghÖ vµ thÞ tr- êng………………………………………………8 1.4.5.Tr×nh ®é tæ chøc ph¸p lý………………………………………………9 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1.5. Nh÷ng lîi thÕ vµ bÊt lîi cña doanh nghiÖp ………………………….9 1.5.1.Lîi thÕ………………………………………………………………… 9 1.5.2.BÊt lîi………………………………………………………………. ..10 1.6. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ……. .10 1.6.1.C¸c nh©n tè thuéc nÒn kinh tÕ quèc d©n……………………………. .10 1.6.2.C¸c nh©n tè quèc tÕ………………………………………………….12 1.7. TÝnh tÊt yÕu ph¶I ®Çu t vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp ………………. .12 1.7.1. §Çu t,ph¸t triÓn DN chÝnh lµ ®Ó huy ®éng mäi nguån vèn,t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm,gãp phÇn thùc hiÖn chiÕn lîc CNH- H§H…………………12 1.7.2. §Çu t ph¸t triÓn DN t¹o ra sù n¨ng ®éng linh ho¹t cho toµn bé nÒn kinh tÕ,trong viÖc thÝch nghi víi nh÷ng thay ®æi cña thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ………………………………………………………………………13 1.7.3. §Çu t ph¸t triÓn DN nh»m ®¶m b¶o cho sù c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ…………………………………………………………………………….1 3 : .Ch¬ng 2: Th ùc tr¹ng ph¸t triÓn Doanh NghiÖp ë ViÖt Nam 2.1. §¸nh gi¸ kh¸I qu¸ t……………………………………………… …………14 2.1.1. Qui m« vèn…………………………………………………………. .14 2.1.2. C¬ cÊu vèn ®Çu t- …………………………………………………….15 2
Background image of page 2
a. C¬ cÊu vèn ®Çu t ph©n chia theo tõng lo¹i
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 56

KC031 - Mc lc A.Phn m u.3 Chng 1 Nhng vn chung nghip v...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online