KC032 - Tiu lun kinh t chnh tr Mc Lnin Li m u Vit Nam i ln...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ti u lu n kinh t chính tr Mác – Lênin ế Lêi më ®Çu Vi t Nam đi lên CNXH t m t n c nông nghi p l c h u, c s v t ừ ộ ướ ệ ạ ơ ở ậ ch t- k thu t , trình đ c a l c l ng s n xu t ch a phát tri n hoàn thi n. ộ ủ ự ượ ư S phân công lao đ ng, c s v t ch t k thu t các ngành kinh t ơ ở ậ ấ ỹ ậ ở ế then ch t nh : Công nghi p-Nông nghi p -D ch v ch a h p lý và v n l c ư ư ẫ ạ h u. Vì v y CNH-HĐH là quá trình t o ra nh ng đi u ki n v t ch t - k thu t, khoa h c công ngh , thúc đ y chuy n d ch c c u kinh t nói chung ơ ấ ế hay c c u ngành kinh t nói riêng, nh m huy đ ng và s d ng có hi u qu ơ ấ ế ử ụ m i ngu n l c, đ không ng ng tăng năng su t lao đ ng làm cho n n kinh ồ ự t tăng tr ng nhanh, nâng cao đ i s ng v t ch t và văn hoá cho nhân dân. ế ưở ờ ố T đó th c hi n công b ng và ti n b xã h i, b o v và c i thi n môi ế tr ng sinh ườ thái. Đó cũng chính là m c tiêu t ng quát trong s nghi p CNH-HĐH c a n c ta đ c Đ ng C ng S n Vi t Nam xác đ nh t i Đ i h i VIII : ướ ượ ạ ộ Xây d ng n c ta tr thành m t N c có c s v t ch t- k thu t ướ ướ ơ ở ậ hi n đ i, có c c u kinh t h p lý, quan h s n xu t ti n b phù h p v i ơ ấ ế ợ ệ ả ế quá trình phát tri n c a l c l ng s n xu t, đ i s ng v t ch t và tinh ủ ự ượ ồ ố th n cao, qu c phòng an ninh v ng ch c, dân giau N c m nh, xã h i ướ công b ng, văn minh. Do đó nhi m v t t y u c a Đ ng và toàn dân ta trong th i đi m ụ ấ ế hi n nay là: 1. Phát tri n l c l ng s n xu t, xây d ng c s v t ch t - k thu t ự ượ ơ ở ậ thông qua vi c chuy n d ch c c u ngành kinh t và vùng kinh t ơ ấ ế ế hi u qu , h p lí theo h ng CNH-HĐH ( là nhi m v tr ng tâm) ả ợ ướ ụ ọ 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ti u lu n kinh t chính tr Mác – Lênin ế 2. T ng b c xây d ng quan h s n xu t m i XHCN thông qua th c ướ ệ ả hi n chính sách n n kinh t nhi u thành ph n. ế 3. M r ng nâng cao hi u qu kinh t đ i ngo i. ở ộ ế ố Trong bài ti u lu n này Em t p trung nghiên c u v ch đ : Chuy n ủ ề d ch c c u ngành kinh t theo h ng CNH-HĐH trong đi u ki n h i nh p ơ ấ ế ướ kinh t Qu c T . ế ế Em xin chân thành c m n PGS-TS Phan Thanh Ph đã h ng d n ơ ướ em hoàn thành bài vi t này. ế 2
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 19

KC032 - Tiu lun kinh t chnh tr Mc Lnin Li m u Vit Nam i ln...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online