KC036 - M u Ch trng c phn ho doanh nghip Nh nc c cp n ln u...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Më ®Çu Chñ tr¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc ®· ®îc ®Ò cËp ®Õn lÇn ®Çu tiªn trong nghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø II- Ban chÊp hµnh Trung ¬ng kho¸ VII (th¸ng 11/1991); trong ®ã cã ®o¹n viÕt: “ChuyÓn mét sè doanh nghiÖp quèc doanh cã ®iÒu kiÖn thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ thµnh lËp mét sè c«ng ty quèc doanh cæ phÇn míi. Ph¶i lµm thÝ ®iÓm chØ ®¹o chÆt chÏ, rót kinh nghiÖm chu ®¸o tríc khi më réng trong ph¹m vi thÝch hîp” TiÕp theo ®ã, th¸ng 1/1994 NghÞ quyÕt héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a nhiÖm kú kho¸ VII ®· kh¼ng ®Þnh môc ®Ých cña cæ phÇn ho¸ lµ “Thu hót thªm vèn, t¹o nªn ®éng lùc, ng¨n chÆn tiªu cùc, thóc ®Èy doanh nghiÖp Nhµ níc lµm ¨n cã hiÖu qu¶, cÇn thùc hiÖn c¸c h×nh thøc cæ phÇn ho¸ cã møc ®é thÝch hîp víi tÝnh chÊt vµ møc ®é s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã Nhµ níc chiÕm tû lÖ cæ phÇn chi phèi” Nh vËy, cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu cña Nhµ níc, nh»m huy ®éng vèn, t¹o viÖc lµm , n©ng cao thu nhËp, n©ng cao sc c¹nh tranh, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi lao ®éng ®îc lµm chñ, thay ®æi ph¬ng thøc qu¶n lý, t¹o ®éng lùc kinh doanh cã hiÖu qu¶. Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy, em xin tr×nh bµy ng¾n gän mét sè néi dung c¬ b¶n cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc, nh÷ng víng m¾c cßn tån t¹i trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸, trªn c¬ së ®ã lÊy mét vÝ dô cô thÓ vÒ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ®· thùc hiÖn thµnh c«ng viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I-Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc. Tríc khi ®i vµo ph©n tÝch néi dung qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc, ta cÇn ph¶i hiÓu thÕ nµo lµ mét c«ng ty cæ phÇn 1-Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty cæ phÇn Lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp do nhiÒu ngêi bá vèn ra. TiÒn vèn ®îc chia thµnh c¸c cæ phÇn b»ng nhau, ngêi hïn vèn víi t c¸ch lµ c¸c cæ ®«ng sÏ mua mét sè cæ phÇn ®ã. Cæ ®«ng chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n trong ph¹m vi sè tiÒn cæ phÇn m×nh ®· xuÊt vèn vµ cæ ®«ng ®îc quyÒn tù do sang nhîng l¹i cæ phÇn th«ng qua viÖc mua b¸n c¸c cæ phiÕu. Theo luËt c«ng ty ë níc ta, c«ng ty cæ phÇn lµ c«ng ty trong ®ã -Sè thµnh viªn gäi lµ cæ ®«ng mµ c«ng ty ph¶i cã trong suèt thêi gian ho¹t ®éng Ýt nhÊt lµ b¶y. -Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn. Gi¸ trÞ mçi cæ phÇn gäi lµ mÖnh gi¸ cæ phiÕu. Mçi cæ ®«ng cã thÓ mua mét hoÆc nhiÒu cæ phiÕu. -Cæ phiÕu ®îc ph¸t hµnh cã thÓ ghi tªn hoÆc kh«ng ghi tªn. Cæ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

KC036 - M u Ch trng c phn ho doanh nghip Nh nc c cp n ln u...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online