KC045 - Li m u X hi loi ngi tri qua nm ch x hi x hi nguyn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu X· héi loµi ngêi ®· tr¶i qua n¨m chÕ ®é x· héi: x· héi nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn, t b¶n chñ nghÜa, x· héi chñ nghÜa. LÞch sö ph¸t triÓn cña loµi ngêi lµ sù ®Êu tranh thay thÕ lÉn nhau cña c¸c chÕ ®é x· héi, x· héi sau cao h¬n x· héi tríc. Sù thay thÕ c¸c h×nh th¸i x· héi nµy lµ tÊt yÕu do c¸c quy luËt kinh tÕ chi phèi. Nghiªn cøu triÕt häc, kinh tÕ chÝnh trÞ häc còng nh nhiÒu m«n khoa häc kinh tÕ kh¸c nhiÒu ngêi ®· cã chung nhËn xÐt : qui luËt "quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é vµ tÝnh chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt" lµ qui luËt chi phèi toµn bé hÖ thèng x· héi tõ tíc tíi nay. Níc ta ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa do ®ã nghiªn cøu qui luËt nµy kh«ng nh÷ng lµm chÝnh s¸ch chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña níc ta mµ cßn lµm tiÒn ®Ò cho sù dù ®o¸n xu thÕ ph¸t triÓn cña thÕ giíi ®Ó tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p vµ quyÕt s¸ch hîp lý. Nghiªn cøu m«n triÕt häc em ®· lùa chän ®Ò tµi “ quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt vµ vËn dông quy luËt trong qu¸ tr×nh CNH- H§H ë níc ta” Bµi tiÓu luËn cña em ®îc tr×nh bµy thµnh hai phÇn: Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn cho viÖc ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a lùc l- îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt Ch¬ng 2: VËn dông quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh CNH- H§H ë níc ta
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Do thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em kÝnh mong sù gióp ®ì vµ chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o vµ c¸c b¹n . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n . Ch¬ng 1 C¬ së lý luËn cho viÖc ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt C.M¸c ®· ph¸t hiÖn ra: trong s¶n xuÊt cã hai mÆt kh«ng thÓ t¸ch rêi nhau, mét mÆt lµ quan hÖ gi÷a ngêi víi tù nhiªn; mÆt kh¸c lµ quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi. Theo «ng” Trong s¶n xuÊt ngêi ta kh«ng nh÷ng chØ t¸c ®éng vµo giíi tù nhiªn mµ cßn t¸c ®éng lÉn nhau n÷a, ngêi ta kh«ng thÓ s¶n xuÊt ®îc nÕu kh«ng kÕt hîp víi nhau theo mét c¸ch nµo ®ã ®Ó ho¹t ®éng chung vµ ®Ó trao ®æi ho¹t ®éng víi nhau. Muèn s¶n xuÊt ®îc, ngêi ta ph¶i cã nh÷ng mèi liªn hÖ vµ quan hÖ nhÊt ®Þnh víi nhau vµ sù t¸c ®éng cña hä vµo giíi tù nhiªn”(C.M¸c, Ph¡ngghen, TuyÓn tËp, tËp II, NXB Sù thËt, Hµ néi- 1981). Trong hai mÆt ®ã, mét mÆt lµ lùc lîng s¶n xuÊt, mÆt kia lµ quan hÖ s¶n xuÊt. 1.1 Lùc lîng s¶n xuÊt.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 25

KC045 - Li m u X hi loi ngi tri qua nm ch x hi x hi nguyn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online