{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KC060 - n Kinh t chnh tr Li ni u Cng nghip ho Hin i ho l...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò ¸n: Kinh tÕ chÝnh trÞ Lêi nãi ®Çu C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ lµ con ®êng tÊt yÕu ph¶i tiÕn hµnh ®èi víi bÊt cø níc nµo, nhÊt lµ nh÷ng níc cã xuÊt ph¸t ®iÓm tõ nÒn n«ng nghiÖp kÐm ph¸t triÓn muèn x©y dùng nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn hiÖn ®¹i. HiÖn nay ë nhiÒu níc, nhÊt lµ níc ®ang ph¸t triÓn, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng th«n ®îc coi lµ vÊn ®Ò tÊt yÕu cã ý nghÜa chiÕn lîc l©u dµi. §èi víi ViÖt nam lµ mét quèc gia l¹c hËu, h¬n 80% d©n sè sèng ë n«ng th«n víi mét c¬ cÊu kinh tÕ ®éc canh thuÇn n«ng, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, nhu cÇu viÖc lµm rÊt bøc b¸ch. §¹i héi lÇn IX §¶ng Céng s¶n ViÖt nam ®· kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n ®êng lèi CNH- H§H níc ta, trong ®ã ®Æc biÖt coi träng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng th«n, tõ ®ã lµm chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ thùc hiÖn CNH- H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Tõ thùc tiÔn vµ trªn c¬ së tham kh¶o c¸c tµi liÖu, em ®· quyÕt ®Þnh tù chän ®Ò tµi C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ë níc ta hiÖn nay ®Ó nghiªn cøu. Víi ®Ò tµi nµy em mong gãp phÇn vµo nh÷ng cè g¾ng chung ®¸p øng nhu cÇu nghiªn cøu t×nh h×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng th«n trong c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, ®Ò tµi gåm 3 phÇn: I I- Vai trß cña c«ng nghiÖp n«ng th«n trong qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò ¸n: Kinh tÕ chÝnh trÞ II- Thùc tr¹ng c«ng nghiÖp n«ng th«n ViÖt nam. III- Ph¬ng híng, môc tiªu vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng th«n ViÖt nam ®Õn n¨m 2010. Ch¬ng I Vai trß cña c«ng nghiÖp n«ng th«n trong qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n ViÖt nam. I-/ C«ng nghiÖp n«ng th«n trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. 1-/ C¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n vµ c«ng nghiÖp n«ng th«n. Trong lÞch sö vµ cho ®Õn nay, c¬ cÊu kinh tÕ ViÖt nam ®îc tæ chøc g¾n liÒn víi c¸c ngµnh nghÒ vµ l·nh thæ nh sau: (1) Lµng x· thuÇn n«ng. (2) Lµng n«ng nghiÖp, kiªm thªm nghÒ phô. (3) Lµng chuyªn c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng (Lµng gèm sø, lµng dÖt…) (4) Lµng nghÒ míi h×nh thµnh (ven ®« thÞ, ven trôc ®- êng giao th«ng ). 2
Background image of page 2
§Ò ¸n: Kinh tÕ chÝnh trÞ (5) C¸c c¬ së vµ doanh nghiÖp phi n«ng nghiÖp (trang tr¹i, xÝ nghiÖp phi n«ng nghiÖp ë c¸c thÞ trÊn, thÞ tø). (6) C¸c xÝ nghiÖp c«ng th¬ng nghiÖp dÞch vô cña tØnh (quy m« nhá) (7) C¸c xÝ nghiÖp c«ng th¬ng nghiÖp dÞch vô cña Trung ¬ng ®Æt t¹i ®Þa bµn tØnh vµ c¸c thµnh phè (Quy m« lín).
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}