KC061 - phn m u Cng nghip ho hin i ho nng nghip l mt ch tr...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
phÇn më ®Çu C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp lµ mét chñ tr¬ng lín cña §¶ng vµ Nhµ níc ta, nh»m thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho d©n c n«ng th«n t¹o tiÒn ®Ò ®Ó gi¶i quyÕt hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò chÝnh trÞ - x· héi cña ®Êt níc, ®a n«ng th«n níc ta tiÕn lªn v¨n minh hiÖn ®¹i. §¹i héi §¶ng lÇn thø VIII ®· x¸c ®Þnh ph¶i "®Æc biÖt coi träng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n" Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhê cã "®æi míi" n«ng nghiÖp níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. Tuy vËy n«ng nghiÖp hiÖn nay vÉn ®ang ®øng tríc nh÷ng th¸ch thøc to lín, cã nhiÒu vÊn ®Ò vÒ s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña n«ng d©n ®ang næi lªn gay g¾t. Do vËy ®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn chñ tr¬ng nµy cña §¶ng vµ Nhµ níc lµ nhu cÇu rÊt cÊp thiÕt. C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi, cÇn ®îc tiÕn hµnh theo c¸ch tuÇn tù, kh«ng nãng véi, kh«ng thÓ tuú tiÖn. Qu¸ tr×nh nµy ®îc thùc hiÖn kh«ng nh»m môc ®Ých tù th©n, mµ phôc vô c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi cña n«ng th«n còng nh cña c¶ níc. V× vËy nÕu ta kh«ng nh×n nhËn vµ ph©n tÝch mét c¸ch s©u s¾c qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi vµ ph¸t triÓn cña nÒn n«ng nghiÖp hiÖn nay th× sÏ khã cã thÓ t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p vi m« còng nh vÜ m« ®óng vµ ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ nÒn n«ng nghiÖp cña ®Êt níc. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ cÊp b¸ch ®ã, víi vèn kiÕn thøc ®· ®îc truyÒn thô, cïng víi sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy, c« gi¸o. T«i m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi " C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ë níc ta hiÖn nay" ®Ò tµi nghiªn cøu néi dung sau: PhÇn néi dung: I. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ CNH - H§H n«ng nghiÖp. II. Thùc tr¹ng cña qu¸ tr×nh CNH - H§H n«ng nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay. III. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh CNH - H§H. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Víi kiÕn thøc ®· ®îc häc tËp vµ thêi gian tiÕp xóc víi thùc tÕ Ýt, nªn t«i nhËn thÊy viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng mÆt h¹n chÕ. VËy kÝnh mong thÇy c« gi¸o cho nhËn xÐt, ®ãng gãp ý kiÕn cho ®Ò tµi cña t«i ®îc tèt h¬n. 2
Background image of page 2
PhÇn néi dung I. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ CNH - H§H n«ng nghiÖp. 1. Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña CNH - H§H n«ng nghiÖp. C«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp cã nghÜa lµ ®a m¸y mãc, thiÕt bÞ, øng dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµ c¸c ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt , c¸c h×nh thøc tæ chøc kiÓu c«ng nghiÖp. TiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ®· thóc ®Èy m¹nh mÏ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t triÓn vµ còng lµ ®éng lùc c¬ b¶n, lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 31

KC061 - phn m u Cng nghip ho hin i ho nng nghip l mt ch tr...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online