KC064 - Li ni u T i hi ng ln th VIII n nay ng ta lun xc nh...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Tõ §¹i héi §¶ng lÇn thø VIII ®Õn nay §¶ng ta lu«n x¸c ®Þnh c«ng nghiÖp ho¸ lµ nhiÖm vô trung t©m cña thêi kú qu¸ ®é. Thùc hiÖn nhiÖm vô ®ã trong nh÷ng n¨m qua, nhÊt lµ nh÷ng n¨m ®æi míi chóng ta ®· thu ®îc nhiÒu thµnh tùu quan träng t¹o ra thÕ vµ lùc míi chuyÓn sang mét thêi kú ph¸t triÓn cao h¬n ®Èy tíi mét bíc c«ng nghiÖp ho¸ níc nhµ. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ nh÷ng n¨m tríc ®©y do nhiÒu nguyªn nh©n trong ®ã cã nguyªn nh©n nãng véi chñ quan, ®èt nãng giai ®o¹n chóng ta ®· m¾c ph¶i mét sè khuyÕt ®iÓm sai lÇm mµ NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø VI vµ thø VII ®· v¹ch ra. Muèn tiÕp tôc ph¸t huy thµnh tÝch, kh¾c phôc yÕu kÐm ®Èy lïi nguy c¬ tôt hËu vÒ kinh tÕ, sím ®a ®Êt níc ra khái t×nh tr¹ng mét n- íc nghÌo, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©nm t¨ng cêng tiÒm lùc quèc phßng an ninh, cñng cè v÷ng ch¾c ®éc lËp vµ chñ quyÒn quèc gia, t¹o ®iÒu kiÖn cho lùc lîng s¶n xuÊt ra ®êi phï hîp víi quan hÖ s¶n xuÊt míi th× kh«ng cßn con ®êng nµo kh¸c lµ chóng ta ph¶i ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. VÊn ®Ò c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ mét vÊn ®Ò rÊt réng bao hµm nhiÒu mÆt néi dung. Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy em xin ®Ò cËp ®Õn c¸c néi dung sau: I. Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. 1. C«ng nghiÖp ho¸ lµ xu híng mang tÝnh quy luËt cña c¸c níc ®i lªn tõ nÒn s¶n xuÊt nhá lªn nÒn s¶n xuÊt lín. 2. TÝnh tÊt yÕu ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ cña níc ta vµ mét sè ®Þnh nghÜa: II. Mét sè vÊn ®Ò vÒ thùc tiÔn vµ lý luËn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1. Lý luËn: a. §iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh. b. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n khi tiÕn hµnh. c. Ph¬ng híng, môc tiªu néi dung cña c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam. d. Nh÷ng yªu cÇu n¶y sinh khi thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam. 2. Thùc tiÔn. Vai trß chØ ®¹o ho¹t ®éng cña thùc tiÔn. (thùc tiÔn kiÓm nghiÖm) b. Tæng kÕt, hÖ thèng, kh¸i qu¸t ho¸ chØ ®¹o cña thùc tiÔn. III. ý kiÕn t¸c gi¶ 1. Gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ cña níc ta hiÖn nay. 2. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn lu ý khi thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. 2
Background image of page 2
A. PhÇn më ®Çu HiÖn nay trªn thÕ giíi ®ang diÔn ra cuéc ch¹y ®ua ph¸t triÓn kinh tÕ rÊt s«i ®éng, c¸c níc nhanh chãng thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ nh»m ®a kinh tÕ ph¸t triÓn trong ®ã con ngêi lµ vÞ trÝ trung t©m. Muèn vËy c¸c níc kh«ng cßn con ®êng nµo kh¸c lµ ph¶i thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. Do vËy vÊn ®Ò c«ng nghiÖp ho¸ lµ vÊn ®Ò chung mang tÝnh toµn cÇu khiÕn mäi ngêi ®Òu ph¶i
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course BUSINESS 101 taught by Professor Thanh during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 35

KC064 - Li ni u T i hi ng ln th VIII n nay ng ta lun xc nh...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online