{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KC065 - Li m u Cng cuc xy dng x hi mi phi c tin hnh ton din...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu C«ng cuéc x©y dùng x· héi míi ph¶i ®îc tiÕn hµnh toµn diÖn trªn c¸c mÆt: quan hÖ s¶n xuÊt, lùc lîng s¶n xuÊt, nÒn v¨n ho¸ vµ nh÷ng con ngêi cña x· héi ®ã. C«ng nghiÖp ho¸ chÝnh lµ con ®êng vµ bíc ®i tÊt yÕu ®Ó t¹o ra c¬ së vËt chÊt - lµ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i. X©y dùng c¬ së vËt chÊt - lµ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i lµ mét quy luËt chung, phæ biÕn ®èi víi tÊt c¶ c¸c n- íc. Tuy nhiªn, tuú tõng níc kh¸c nhau, do ®iÓm xuÊt ph¸t tiÕn lªn kh«ng gièng nhau nªn c¸ch thøc tiÕn hµnh x©y dùng c¬ së vËt chÊt - lµ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i sÏ kh«ng gièng nhau. §èi víi nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn nh níc ta, nÒn s¶n xuÊt nhá, lµ thuËt thñ c«ng lµ chñ yÕu... c«ng nghiÖp ho¸ lµ qu¸ tr×nh chñ mang tÝnh quy luËt ®Ó t¹o ra c¬ së vËt chÊt - lµ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i. ChÝnh v× vËy t¹i ®¹i héi VIII §¶ng ta kh¼ng ®Þnh: tiÕp tôc sù nghiÖp ®æi míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ v× môc tiªu d©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh, v÷ng bíc ®i lªn CNXH - lµ nhiÖm vô s¾p tíi cña d©n téc ta. Nh÷ng thµnh tùu sau 10 n¨m ®æi míi, ®Æc biÖt lµ kÕt qu¶ thùc hiÖn vît møc nh÷ng môc tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m1991 - 1995 ®· ®a nÒn kinh tÕ níc ta khái khñng 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ho¶ng vµ t¹o ®îc nhøng tiÒn ®Ò cho phÐp chuyÓn sang giai ®o¹n cña sù ph¸t triÓn ®Êt níc. Còng t¹i ®¹i héi lÇn thø VIII cña §¶ng c«ng s¶n ViÖt Nam xuÊt ph¸t tõ nguyÖn väng vµ ý chÝ cña nh©n d©n. Tõ ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ cña ®Êt níc trong bèi c¶nh vµ xu thÕ cña thêi ®¹i ngµy nay ®· kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m phÊn ®Êu ®a níc ViÖt Nam trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp vµo kho¶ng n¨m 2020. Tõ lý do trªn em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi "C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ nhiÖm vô trung t©m trong suèt thêi kú qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta" . Cho bµi tiÓu luËn nµy. Víi chót hiÓu biÕt Ýt ái cña m×nh, em m¹nh d¹n xin ®îc tr×nh bµy mét sè ý kiÕn c¸ nh©n m×nh víi hy väng gãp phÇn nhá bÐ lµm phong phó thªm hÖ thèng lý luËn trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë níc ta. Em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n quan t©m ®Õn ®Ò tµi nµy ®Ó bµi viÕt hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n vµ tr©n träng ý kiÕn ®ãng gãp. 2
Background image of page 2
PhÇn néi dung I. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë n íc ta. 1. Kh¸i niÖm vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}