KC066 - li m u Hi nhp kinh t quc t hin nay l mt xu th khch...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
lêi më ®Çu Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay lµ mét xu thÕ kh¸ch quan. Trong h¬n mét thËp kû l¹i ®©y xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã gia t¨ng m¹nh mÏ g¾n hiÒn víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc - c«ng nghÖ sù gia t¨ng hµng lo¹t vÊn ®Ò toµn cÇu nh m«i trêng, d©n sè… Sù gia t¨ng m¹nh mÏ cña toµn cÇu ho¸ kinh tÕ ®Æt ra yªu cÇu kh¸ch quan ®ßi hái c¸c quèc gia ph¶i cã chiÕn lîc, héi nhËp phï hîp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc. Trong bèi c¶nh nµy kh«ng thÓ ph¸t triÓn nÕu nh kh«ng më cöa héi nhËp. ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi chuyÓn sang ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. ViÖc ®Èy m¹nh tham gia héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc lµ mét vÊn ®Ò quan träng cña c«ng cuéc ®æi míi. Tuy nhiªn, héi nhËp sÏ ®ãn nhËn ®îc nh÷ng c¬ héi, thuËn lîi ph¸t triÓn song kinh tÕ ViÖt Nam sÏ ph¶i ®èi mÆt víi c¸c th¸ch thøc. Nh»m n©ng cao t duy hiÓu biÕt vÊn ®Ò kinh tÕ nªn, em ®· chän ®Ò tµi: "C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay" Bµi tiÓu luËn gåm: PhÇn I. Lêi më ®Çu PhÇn II. Néi dung. A. C¬ héi cña doanh nghiÖp ViÖt nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ. 1. ChÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. 2. Sö dông tµi nguyªn, nh©n lùc dåi dµo. 3. Lîi thÕ an toµn trong khu vùc ®Ó kinh doanh . B. Nh÷ng th¸ch thøc ®Æc ra trong qu¸ tr×nh héi nhËp. 1. Tr×nh ®é ph¸t triÓn so víi quèc tÕ. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2. T×nh h×nh nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn t¹i. 3. VÊn ®Ò c¶i c¸ch chÝnh s¸ch. PhÇn III. KÕt luËn. 2
Background image of page 2
Néi dung Trªn thùc tÕ kinh tÕ ViÖt Nam ®· héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, nh- ng møc ®é vµ quy m« cßn h¹n chÕ. Do nhu cÇu ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hiÖn t¹i vµ táng t¬ng lai còng nh xu thÕ ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi ®· ®Õn lóc chóng ta cÇn ®¸nh g¸i l¹i mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n ®Æt ra ®èi víi viÖc "®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. A. C¬ héi cña doanh nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ. 1. ChÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. §¶ng còng nh Nhµ níc ®· cã nh÷ng chñ tr¬ng vµ chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n cho viÖc chñ ®éng tham gia vµo tiÕn tr×nh khu vùc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸n. Cßn nhí khi ViÖt Nam b¾t ®Çu bíc vµo c¶i c¸ch ®æi míi viÖc më réng quan hÖ kinh tÕ víi c¸c quèc gia, tham gia vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ khu vùc vµ toµn cÇu cha ph¶i ®· cã ®îc tiÕng nãi chung. Nay víi quan ®iÓm "më cöa héi nhËp ph¸t triÓn" "héi nhËp chø kh«ng hoµ tan", ViÖt Nam ®· ®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp. ë tÇm vÜ m« vÒ "xu thÕ kh«ng thÓ tr¸nh khái ®èi víi sù ph¸t triÓn" cña viÖc tham gia toµna cÇu ho¸ thùc tÕ cã ý nghÜa rÊ lín ®èi víi sù nghiÖp ®æi míi, héi nhËp
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

KC066 - li m u Hi nhp kinh t quc t hin nay l mt xu th khch...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online