KC067 - cng Kinh t chnh tr ti C phn ho doanh nghip trong qu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
®Ò c¬ng Kinh tÕ chÝnh trÞ §Ò tµi : Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ M ë ®Çu : ®Æt vÊn ®Ò vÒ tÝnh tÊt yÕu cña vÊn ®Ò cæ phÇn ho¸ : + §ßi hái cña lÝ luËn + §ßi hái cña thùc tiÔn + C¨n cø vµo chñ tr¬ng ®êng lèi vµ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc Néi dung: I. Chñ lÝ luËn cña nghÜa Marx-Lenin vÒ së h÷u vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ 1 B¶n chÊt cña së h÷u 2 Vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ Nhµ níc 2.1 B¶n chÊt cña thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ níc 2.2 §Æc ®iÓm vai trß cña kinh tÕ Nhµ níc : .VÒ së h÷u .VÒ c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän .VÒ híng ph¸t triÓn II. Doanh nghiÖp Nhµ N íc thùc tr¹ng vµ vÊn ®Ò ®Æt ra 1 Vai trß cña doanh nghiÖp Nhµ níc trong nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay 2 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña hÖ thèng doanh nghiÖp Nhµ níc 2.1 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc 2.2 Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng trªn 2.3 Nh÷ng víng m¾c cÇn gi¶i quyÕt III. Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó ®æi míi ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc hiÖn nay 1. C¸c quan ®iÓm vÒ cæ phÇn ho¸ cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam 2 T×nh tr¹ng cæ phÇn ho¸ ë ViÖt Nam hiÖn nay 2.1 B¶n chÊt cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc 2.2 Qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc ë ViÖt Nam 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2.3 Nh÷ng gi¶i ph¸p thóc ®Èy qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc KÕt luËn : Rót ra kÕt qu¶ chñ yÕu cña ®Ò ¸n ®· ®Ò cËp vµ kiÕn nghÞ cña c¸ nh©n vÒ vÊn ®Ò cæ phÇn ho¸. më ®Çu Kinh tÕ Nhµ níc mµ thµnh phÇn chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc(DNNN) ®ang ®ãng mét vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n hiÖn nay .Nhng bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu vµ ®ãng gãp to lín cña c¸c DNNN trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ níc ta th× hiÖn nay c¸c DNNN ®ang ph¶i ®èi ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch nh: t×nh tr¹ng lµm ¨n thua lç, c«ng nghÖ l¹c hËu ,søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng kÐm ,yÕu kÐm trong qu¶n lý tµi s¶n còng nh nh©n lùc ....Th× mét yªu cÇu cÊp thiÕt ®Æt ra lµ lµm sao ph¶i n¨ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c DNNN mµ vÉn gi÷ v÷ng vai trß chñ ®¹o cña DNNN trong nÒn kinh tÕ quèc d©n . Mét gi¶i ph¸p ®óng ®¾n ®a ra tõ ®Çu nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû20,dùa trªn quan ®iÓm cña chñ nghÜa Mac-Lªnin còng nh quan ®iÓm cña §¶ng vµ ChÝnh phñ ta chÝnh lµ cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN .Trong nghÞ quyÕt Héi nghÞ trung ¬ng §¶ng lÇn thø 2 kho¸ VII(11- 1991)nªu râ :”ChuyÓn mét sè doanh nghiÖp quèc doanh cã ®iÒu kiÖn thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ thµnh lËp mét sè c«ng ty quèc doanh cæ phÇn míi, ph¶i lµm thÝ ®iÓm chØ ®¹o chÆt chÏ ,rót kinh nghiÖm chu ®¸o tríc khi më réng ph¹m vi thÝch hîp “.B¾t ®Çu thùc hiÖn cæ phÇn
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 24

KC067 - cng Kinh t chnh tr ti C phn ho doanh nghip trong qu...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online