{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KC069 - tiu lun ktct ti bn cht v vai tr ca cc cng ty xuyn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
tiÓu luËn ktct §Ò tµi: b¶n chÊt vai trß cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Môc lôc I. B¶n chÊt vµ Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia 1. Nguån gèc ra ®êi ..................................................................................... 1 2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ b¶n chÊt cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia .............. 2 II. Vai trß cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia 1. Thóc ®Èy th¬ng m¹i thÕ giíi ............................................................................................ 3 2. Thóc ®Èy ®Çu t níc ngoµi ............................................................................................. 6 3. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹o viÖc lµm ................................................................ 8 III. Ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ë viÖt nam 1. ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia .......................................... 10 2. T¸c ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n viÖt nam 3. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra hiÖn nay ®èi víi ho¹t ®éng vµ thu hót tnc ë viÖt nam KÕt luËn 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
tiÓu luËn ktct Më ®Çu Kinh tÕ chÝnh trÞ lµ mét m«n khoa häc x· héi,lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn m«n kinh tÕ chÝnh trÞ cho thÊy nh÷ng nhËn thøc kh¸c nhau vÒ ®èi tîng nghiªn cøu cña ktct.chñ nghÜa träng th¬ng cho r»ng ®èi tîng nghiªn cøu cña m«n kinh tÕ chÝnh trÞ lµ lÜnh vùc lu th«ng mµ chñ yÕu lµ ngo¹i th- ¬ng.nh÷ng quy lu©t kinh tÕ ®· chi phèi trùc tiÕp ®Õn nÒn s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa.quan niÖm cña chñ nghÜa m¸c vÒ ®èi tîng nghiªn cøu cña kinh tÕ chÝnh trÞ:kinh tÕ chÝnh trÞ häc theo nghÜa réng nhÊt lµ khoa häc vÒ nh÷ng quy luËt chi phèi sù s¶n xuÊt vµ sù trao ®æi nh÷ng t liÖu sinh ho¹t trong x· héi.ph¬ng ph¸p cña ktct sö dông phÐp duy vËt biÖn chøng vµ nh÷ng ph¬ng ph¸p khoa häc chung nh m« h×nh ho¸ c¸c qu¸ tr×nh x©y dùng c¸c gi¶ thiÕt .... ktct cã chøc n¨ng rÊt quan träng trong nhËn thøc ,t tëng ®ång thêi nã còng cã vai trß rÊt quan träng trong ®êi sèng x· héi .Trong c«ng cu«c ®æi míi cña ®Êt níc hiÖn nay,nghiªn cøu ktct gãp phÇn h×nh thµnh nh÷ng t duy kinh tÕ míi.Níc ta lµ mét níc ®ang ph¸t triÓn cßn rÊt l¹c hËu so víi nh÷ng níc trong khu vùc ®èi víi ngµnh kinh tÕ cha cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý nªn cha thu hót ®îc nhiÒu nguån vèn ®Çu t tõ níc ngoµi.mét trong nh÷ng nguån vèn ®Çu t quan träng lµ tõ c¸c c«ng ty ®éc quyÒn hay lµ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia. ChÝnh v× thÕ em chän ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia,®Ó thÊy râ “b¶n chÊt vµ vai trß cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia “trong viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. 2
Background image of page 2
tiÓu luËn ktct I. Nguån gèc ra ®êi, B¶n chÊt vµ Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia 1. Nguån gèc ra ®êi Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö sù ra ®êi cña c¸c tnc trªn thÕ giíi g¾n liÒn víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt lín t b¶n chñ nghÜa .§ã lµ sù ph¸t triÓn cao cña chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa lµ sù vËn ®éng s©u s¾c cña c¸c quan hÖ s¶n xuÊt tbcn.Khi c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ vît dÇn
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 22

KC069 - tiu lun ktct ti bn cht v vai tr ca cc cng ty xuyn...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online