{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KC071 - Tn ti Phn tch c cu kinh t nhiu thnh phn n c ta hin...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tªn ®Ò tµi: Ph©n tÝch c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë níc ta hiÖn nay vµ Ých lîi cña viÖc sö dông c¬ cÊu nhiÒu thµnh phÇn ®ã vµo ph¸t triÓn Kinh tÕ – X· héi trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë VN. A.PhÇn më ®Çu Trªn thÕ giíi hiÖn nay lµ c¸c quèc gia ®ang cè g¾ng x©y dùng m« h×nh kinh tÕ cã sù kÕt hîp gi÷a kÕ ho¹ch vµ thÞ tr- êng, mµ trong ®ã c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ cèt lâi. Riªng ®èi víi níc ta, sau mét thêi gian dµi duy tr× m« h×nh kinh tÕ tËp trung ®· thÊy sù kh«ng phï hîp cña nã. ChÝnh v× vËy, n¨m 1986, §¹i héi §¶ng VI ®· ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi toµn diÖn nÒn kinh tÕ x· héi nh»m ®a ®Êt níc dÇn tho¸t ra khái cuéc khñng ho¶ng vµo nh÷ng n¨m cuèi thËp kû 80. §©y lµ c¸i mèc quan träng ®¸nh dÊu sù ra ®êi cña kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµn phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN. TiÕp ®ã ®¹i héi §¶ng VII, VIII, IX tiÕp tôc hoµn thiÖn vµ cô thÓ ho¸ b»ng c¸c chÝnh s¸ch, c¬ chÕ nh»m kiªn tr× x©y dng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, trong ®ã gi÷ v÷ng vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc. HiÖn nay nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ nµy ®an xen vµo nhau, võa hîp t¸c, võa c¹nh tranh víi nhau lu«n vËn ®éng vµ cã sù chuyÓn ho¸ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Ph©n tÝch c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ Ých lîi cña nã cã ý nghÜa v« cïng - 1 -
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
quan träng trong viÖc ph¸t triÓn Kinh tÕ – X· héi trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë ViÖt Nam. BiÕt nh÷ng mÆt m¹nh ®Ó ph¸t huy vµ nh÷ng mÆt h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc, chóng ta sÏ x©y dùng ®îc mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn hoµn thiÖn vµ v÷ng ch¾c, ®a ®Êt níc ra khái ®ãi nghÌo, ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ mäi mÆt, s¸nh nganh cïng c¸c quèc gia trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Bµi viÕt nµy cña em kh«ng thÓ tr¸nh sù thiÕu sãt,em rÊt mong nhËn ®îc sù gióp ®ì cña thÇy ®Ó em hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n nµy,em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy. B. Néi Dung I.Quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin vÒ vÊn ®Ò tån t¹i nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ trong thêi k× qu¸ ®é (TKQ§) lªn CNXH. 1.Theo Lªnin: §Æc ®iÓm c¬ b¶n nhÊt cña TKQ§ lµ sù tån t¹i nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ x· héi nhiÒu giai cÊp. Trong TKQ§, nÒn kinh tÕ cã tÝnh chÊt qu¸ ®é. Nã kh«ng cßn lµ nÒn kinh tÕ TBCN, nhng còng cha lµ nÒn kinh tÕ XHCN. V.I.Lªnin chØ ra: “Danh tõ qu¸ ®é cã nghÜa lµ g× ? VËn dông vµo kinh tÕ, cã ph¶i nã cã nghÜa lµ trong chÕ ®é hiÖn nay, cã nh÷ng thµnh phÇn, nh÷ng bé phËn nh÷ng m¶ng cña CNTB vµ CNXH kh«ng?
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 37

KC071 - Tn ti Phn tch c cu kinh t nhiu thnh phn n c ta hin...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online