KC072 - A LI M U Cng nghip ho hin i ho nng nghip v nng thn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A . L I M Đ U Ở Ầ Công nghi p hoá hi n đ i hoá nông nghi p và nông thôn là m t ch tr ng l n c a Đ ng và nhà n c ta nh m thúc đ y kinh t phát tri n, ươ ướ ế t o công ăn vi c làm. Tăng thu nh p cho c dân nông thôn t o ti n đ đ ư ề ẻ gi i quy t hàng lo t v n đ v chính tr - xã h i c a đ t n c, đ nông ế ạ ấ ề ề ộ ủ ấ ướ ư thôn n c ta ti n lên văn minh hi n đ i. ướ ế Đ i h i Đ ng l n th VIII đã xác đ nh ph i “Đ c bi t coi tr ng Công nghi p hoá - Hi n đ i hoá nông nghi p và nông thôn”.Trong nh ng năm g n đây nh có đ i m i nông nghi p n c ta đã đ t đ c nh ng ướ ượ thành t u đáng khích l .Tuy v y nông nghi p hi n nay v n đang đ ng ướ tr c nh ng thách th c to l n, có nhi u v n đ v s n xu t và đ i s ng ướ ề ề ả ờ ố c a nông dân đang n i lên gay g t.Do v y vi c đ y nhanh ti n đ th c ế hi n ch tr ng này c a Đ ng và Nhà n c là nhu c u c p thi t. ủ ươ ướ ế Công nghi p hoá-Hi n đ i hoá là m t quá trình lâu dài , c n đ c ượ ti n hành tu n t , không nóng v i.Quá trình này đ c th c hi n không ế ượ nh m m c đích t than mà ph c v các m c tiêu kinh t xã h i c a nông ế ộ ủ thôn cũng nh c a c n c.Vì v y n u ta không nhìn nh n và phân tích ư ủ ả ướ ế m t cách sâu s c quá trình chuy n đ i và phát tri n c a n n nông nghi p hi n nay thì s khó có th tìn ra nh ng gi i pháp vi mô cũng nh vĩ mô ư đúng và phát huy đ c hi u qu trong quá trình công nghi p hoá và hi n ượ n n nông nghi p c a đ t n c. ấ ướ Xu t phát t th c t đó, v i v n ki n th c đã có đ c cùng v i s ừ ự ế ớ ố ế ượ ớ ự h ng d n nhi t tình c a th y giáo.Trong bài vi t này em xin đ c p m t ướ ế ề ậ s v n đ có liên quan đ n “ ố ấ ế Quá trình công nghi p hoá hi n đ i hoá nông nghi p và nông thôn n c ta ở ướ ”. Do th i gian và trình đ có h n nên nh ng v n đ em nêu ra không tránh kh i nh ng thi u sót, em mong đ c s giúp đ và đóng góp c a ế ượ th y giáo và các b n cho đ án đ c hoàn ch nh h n. ượ ơ 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
B. N I DUNG I.TÍNH T T Y U VÀ N I DUNG TI N HÀNH CÔNG NGHI P HOÁ HI N Đ I HOÁ NÔNG NGHI P VÀ NÔNG THÔN. 1_Tính t t y u ti n hành công nghi p hoá hi n đ i hoá nông ấ ế ế nghi p và nông thôn.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 42

KC072 - A LI M U Cng nghip ho hin i ho nng nghip v nng thn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online