KC081 - Lêi nãi ®Çu HiÖn nay trong bèi c¶nh kinh tÕ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi nãi ®Çu HiÖn nay trong bèi c¶nh kinh tÕ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng trªn thÞ trêng quèc tÕ, tèc ®é toµn cÇu ho¸ vµ tù do ho¸ th¬ng m¹I diÔn ra nhanh chãng, nhiÒu quèc gia vµ nhiÒu c«ng ty ®ang n¾m trong tay lîng vèn dù tr÷ khæng lå cã nhu cÇu ®Çu t níc ngoµi. §©y lµ ®IÒu kiÖn thuËn lîi ®èi víi c¸c níc thiÕu vèn cã nhu cÇu ®Çu t lín. V× vËy ®Çu t níc ngoµI chiÕm mét vÞ trÝ rÊt quan träng trong bèi c¶nh hiÖn nay ®èi víi kh«ng chØ nh÷ng níc ph¸t triÓn mµ cßn quan träng ®èi víi nh÷ng níc ®ang ph¸t triÓn. §Æc biÖt lµ ViÖt Nam ®Çu t níc ngoµI nh»m ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹I ho¸, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh nghÒ, ®Çu t x©y ®Çu t níc ngoµI dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, ®æi míi c«ng nghÖ thiÕt bÞ, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô vµ søc m¹nh c¹nh tranh c¶u hµng ho¸. Trong bèi c¶nh hiÖn nay, c¸c nø¬c ®ang ph¸t triÓn cã thÓ tËn dông mäi nguån lùc cña thÕ giíi, tiÕp thu ®îc nh÷ng tinh tuý cña nh©n lo¹I, nh÷ng cèng hiÕn vµ nh÷ng ph¸t minh vÜ ®¹I cña c¸c bËc thÕ hÖ ®I tríc, nh»m ®I t¾t ®ãn ®Çu trªn con ®uêng ph¸t triÓn vµ thu hÑp ®Çu t níc ngoµI dÇn kho¶ng c¸ch víi c¸c níc ®I tríc. Khi ®ã ®Çu t níc ngoµI cã vai trß nh mét ph¬ng tiÖn ®¾c lùc ®Î thùcn hiÖn chñ tr¬ng trªn, lµ mét quèc gia ®ang trëng thµnh vµ ph¸t triÓn ®ång thêi ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹I ho¸ , ViÖt Nam cÇn huy ®éng tèi ®a mäi nguån lùc. §¹I héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX ®· kh¼ng ®Þnh: “ Kinh tÕ cã vèn ®Çu t níc ngoµI lµ mét bé phËn quan träng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng x· héi chñ nghÜa ë níc ta, ®îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn l©u ®Çu t níc ngoµI, b×nh ®¼ng víi c¸c thµnh phÇn kh¸c. Thu hót ®Çu t níc ngoµI lµ chñ tr- ¬ng quan träng, gãp phÇn khai th¸c c¸c nguån lùc trong níc, më réng hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ, t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp phôc vô sù nghiÖp CNH- H§H ph¸t triÓn cña ®Êt níc” . Víi mong muèn vËn dông kiÕn thøc ®Ó t×m hiÓu nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nªn t«i chän ®Ò tµi: " Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ®Ó huy - - 1 ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®Çu t cña níc ngoµi " . T«i rÊt mong ®íc sù gãp ý cña thÇy c« vµ b¹n bÌ. Lêi cuèi cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy ph¹m thµnh ®· tËn t×nh híng dÉn t«i cïng th viÖn trêng §HKQD vµ c¶m ¬n ®ång nghiÖp trong viÖc gióp t«i hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy....
View Full Document

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course BUSINESS 101 taught by Professor Thanh during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 49

KC081 - Lêi nãi ®Çu HiÖn nay trong bèi c¶nh kinh tÕ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online