KC085 - Phn m u Thi k qu l thi k m hnh kinh t tp trung quan...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn më ®Çu Thêi kú qu¸ ®é lµ thêi kú m« h×nh kinh tÕ tËp trung quan niªu, bao cÊp béc lé mét c¸ch toµn diÖn mÆt tiªu cùc cña nã mµ hËu qu¶ tËp trung lµ cuéc c¸ch m¹ng kinh tÕ-x· héi s©u s¾c vµo cuèi nh÷ng n¨m 1970 ®Çu nh÷ng n¨m 1980. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø n¨m cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ®Êt níc, ®Æc iÖt lµ trong lÜnh vùc kinh tÕ ,lu«n lu«n ë t×nh tr¹ng tr× trÖ , chËm ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, t×nh h×nh tr× trÖ Êy cã nguyªn nh©n kh¸ch quan kh¸ch quan nh nÒn kinh tÕ ®ang g¸nh chÞu nh÷ng hËu qu¶ hÕt søc nÆng nÒ cña chiÕn tranh l©u dµi, viÖn trî tõ bªn ngoµi gi¶m so víi thêi kú trong chiÕn tranh nhng nguyªn nh©n chñ yÕu lµm trÇm träng thªm t×nh h×nh khã kh¨n vÒ kinh tÕ vµ x· héi vÉn lµ m« h×nh kinh tÕ kh«ng phï hîp víi quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan. ChÝnh nh÷ng khã kh¨n cña ®Êt níc buéc §¶ng ta ph¶i suy nghÜ, ph©n tÝch t×nh h×nh nguyªn nh©n , t×m tßi c¸c gi¶i ph¸p , trong ®ã §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh sù cÇn thiÕt cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, ®©y lµ m« h×nh kinh tÕ ®îc x©y dùng trªn c¬ së tæng kÕt thùc tiÔn x©y dùng CNXH ë níc ta, vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o nh÷ng quan ®iÓm cña Lªnin vÒ “chÝnh s¸ch kinh tÕ míi” vµo ®iÒu kiÖn lÞch sö ë níc ta vµ thÕ giíi ngµy nay, ®Æc biÖt lµ tõ khi Liªn X« vµ c¸c níc XHCN ë §«ng ©u sôp ®æ. Thùc hiÖn m« h×nh kinh tÕ míi nh»m môc tiªu c¨n b¶n cÊp thiÕt lµ t¨ng nhanh lùc lîng s¶n xuÊt , tõng bíc c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, t¹o c¬ së vËt chÊt vµ x· héi cho viÖc tõng bíc ho¸ nÒn s¶n x· héi. ChÝnh trong sù cÊp thiÕt vÒ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò “c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë níc ta” mµ em ®· chän ®Ò tµi Ph©n tÝch c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë níc ta mµ ®¹i héi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
§¶ng IX ®· nªu vµ Ých lîi cña viÖc sö dông nã vµo viÖc ph¸t triÓn KT-XH ë trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë ViÖt Nam ”. Em hi väng bµi viÕt cña em sÏ nhËn ®îc sù ®¸nh gi¸ vµ gãp ý cña thÇy ®Ó ®Ò ¸n ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Background image of page 2
Néi dung I. C¬ së kh¸ch quan cña viÖc tån t¹i kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tån t¹i ë níc ta mµ ®¹i héi §¶ng IX ®· nªu trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë ViÖt Nam. I.1 Quan ®iÓm cña Lªnin: KÕ thõa nh÷ng luËn ®iÓm cña C.Mac vµ Ph.¡nghen, VI.Lªnin ®a ra nhiÒu luËn ®iÓm quan träng vÒ ®Æc ®iÓm cña thêi kú qu¸ ®é. Cã thÓ nªu thµnh bèn ®Æc ®iÓm chung nh sau: Thø nhÊt, thêi kú qu¸ ®é lµ thêi kú xÐt trªn mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi , dÒu do thµnh phÇn kh«ng thuÇn nhÊt cÊu t¹o nªn. §ã lµ thêi kú cã sù ®an xen , th©m nhËp vµo nhau gi÷a CNTB va
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course BUSINESS 101 taught by Professor Thanh during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 32

KC085 - Phn m u Thi k qu l thi k m hnh kinh t tp trung quan...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online