KC087 - Li m u T i hi ng VI(1986 ng cng sn Vit Nam ch r cn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Tõ §¹i héi §¶ng VI (1986) §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· chØ râ cÇn ph¶i ®æi míi nÒn kinh tÕ ®ã lµ chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng X· héi chñ nghÜa. §Õn n¨m 1992 ®êng lèi ®ã ®· ®îc cô thÓ ho¸. Khi nghiªn cøu x· héi T b¶n C¸c M¸c ph¸t hiÖn ra m©u thuÉn c¬ b¶n cña x· héi T b¶n lµ m©u thuÉn gi÷a tÝnh chÊt x· héi ho¸ cña s¶n xuÊt víi chÕ ®é chiÕm h÷u t nh©n T b¶n chñ nghÜa, m©u thuÉn ®ã lµ c¬ së s©u xa lµm n¶y sinh c¸c m©u thuÉn kh¸c vµ quy ®Þnh sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña x· héi T b¶n. Tõ ®ã, C¸c M¸c ®· ®i ®Õn dù b¸o vÒ sù thay ®æi chÕ ®é chiÕm h÷u t nh©n T b¶n chñ nghÜa b»ng chÕ ®é c«ng h÷u. Sau nµy, khi nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy Lªnin ®· chØ ra sù thay thÕ ®ã kh«ng thÓ tiÕn hµnh mét sím mét chiÒu mµ ®ã lµ c¶ mét qu¸ tr×nh l©u dµi phøc t¹p. Ta biÕt r»ng vÊn ®Ò kinh tÕ lµ vÊn ®Ò tiªn quyÕt lµm thay ®æi c¸c vÊn ®Ò kh¸c do vËy §¶ng ta chØ ra r»ng sù phï hîp gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt víi quan hÖ s¶n xuÊt lµ mét vÊn ®Ò cùc k× quan träng trong giai ®o¹n hiÖn nay: giai ®o¹n ®i lªn Chñ nghÜa x· héi. §¸p øng ®ßi hái cña thùc tiÔn th× cÇn hiÓu râ vµ ¸p dông s¸ng t¹o quy luËt trªn vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ViÖt Nam. Do vËy viÖc nghiªn cøu quy luËt nµy lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt. ChÝnh v× vËy mµ em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “ Quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt víi quan hÖ s¶n xuÊt vµ ý nghÜa cña nã trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë níc ta hiÖn nay ”. Tuy nhiªn tr×nh ®é nhËn thøc hiÓu biÕt vÒ mäi mÆt cßn h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái sai sãt. Em mong nhËn ®îc sù chØ b¶o cña thÇy c« vµ ý kiÕn ®ãng gãp cña b¹n ®ång häc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! V¨n H÷u Tµi Líp CNIK5D1 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
V¨n H÷u Tµi Líp CNIK5D1 2
Background image of page 2
I. §Æt vÊn ®Ò X· héi loµi ngêi muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn kh«ng thÓ kh«ng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt mµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nã ®îc biÓu hiÖn chÝnh bëi ph¬ng thøc s¶n xuÊt trong mçi giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh. Tõ khi con ngêi míi xuÊt hiÖn trªn hµnh tinh ®· tr¶i qua n¨m ph- ¬ng thøc s¶n xuÊt. §ã lµ: Céng s¶n nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, x· héi phong kiÕn, x· héi t b¶n chñ nghÜa. T duy nhËn thøc cña con ngêi kh«ng dõng l¹i ë mét chç mµ theo thêi gian ngµy cµng ph¸t triÓn hoµn thiÖn h¬n, tõ ®ã kÐo theo sù thay ®æi ph¸t triÓn trong s¶n xuÊt. LÞch sö ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt trong x· héi loµi ngêi lµ lÞch sö ph¸t triÓn cña c¸c ph¬ng thøc s¶n xuÊt kÕ tiÕp nhau. Ph¬ng thøc s¶n xuÊt lµ sù thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt, lµ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course BUSINESS 101 taught by Professor Thanh during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 29

KC087 - Li m u T i hi ng VI(1986 ng cng sn Vit Nam ch r cn...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online