KC089 - Li ni u T nm 1986 Vit Nam thc hin vic chuyn nn kinh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Tõ n¨m 1986 ViÖt Nam thùc hiÖn viÖc chuyÓn nÒn kinh tÕ sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc b»ng ph¸p luËt, chÝnh s¸ch kÕ ho¹ch vµ c¸c c«ng cô kh¸c . Qu¸ tr×nh chuyÓn tiÕp ®ã ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ tuy lµ bíc ®Çu nhng ®¸ng khÝch lÖ. Chóng ta ®· b¾t ®Çu kiÒm chÕ ®îc l¹m ph¸t trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ ph¶i ®èi phã víi nhiÒu khã kh¨n vµ nguån viÖn trî tõ bªn ngoµi rÊt h¹n chÕ. N¨m 1986 tØ lÖ l¹m ph¸t lµ 487% n¨m 1994 ®¹t møc hai con sè: 14%. Tèc ®é trît gi¸ ®· tõ 15 -20% mét th¸ng vµo ®Çu n¨m 1989, gi¶m xuèng cßn díi 4% mét th¸ng n¨m 1992. Trong n«ng nghiÖp tõ chç hµng chôc n¨m liªn tôc ph¶i nhËp khÈu l¬ng thùc th× nay chóng ta ®· ®ñ l¬ng thùc ®Ó phôc vô nhu cÇu trong níc vµ l¹i cßn xuÊt khÈu mét lîng ®¸ng kÓ. N¨m 1992, lÇn ®Çu tiªn ViÖt Nam xuÊt khÈu g¹o, ®øng thø 3 thÕ giíi sau Mü vµ Th¸i lan. Quan hÖ kinh tÕ - th¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam víi c¸c níc còng t¨ng nhanh, më réng bu«n b¸n víi nhiÒu b¹n hµng. XuÊt khÈu n¨m 1989 - 1991 t¨ng 28% n¨m, thu hót ngµy cµng nhiÒu c«ng ty níc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt Nam víi trªn 400 dù ¸n, vèn ®¨ng ký kho¶ng 3 tû USD. LÇn ®Çu tiªn sau nhiÒu thËp kû ®· xo¸ bá chÕ ®é tem phiÕu vµ ph©n phèi theo ®Þnh lîng. Cã thÓ nãi, chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, ¸p dông chÝnh s¸ch kinh tÕ më ®èi víi c¶ trong níc vµ ngoµi níc lµ bø¬c më ®Çu ®æi míi c¬ b¶n vÒ ®êng lèi xuyªn suèt mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng hay nãi mét c¸ch kh¸c c¬ cÊu kinh tÕ míi b¾t ®Çu cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn, trong giai ®o¹n ®æi míi nµy bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cßn gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
kh¨n. Tríc hÕt ®ã lµ nguy c¬ tôt hËu do: Sù thiÕu triÖt ®Ó cña c«ng cuéc c¶i c¸ch cßn ®ang trong thêi kú tranh tèi tranh s¸ng nªn chØ cÇn mét bíc s¬ hë cã thÓ dÉn nÒn kinh tÕ ®Õn chç sôp ®æ. ViÖt Nam ®ang lµ mét níc nghÌo kÐm ph¸t triÓn, c«ng nghiÖp cßn l¹c hËu, c¬ së vËt chÊt kü thuËt nhÊt lµ c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi qu¸ yÕu kÐm, kh«ng ®ång bé d©n sè ®«ng (h¬n 70 triÖu d©n) t¨ng nhanh, nhiÒu ngêi kh«ng cã viÖc lµm, møc sèng cßn thÊp, nhiÒu vÊn ®Ò vÒ v¨n ho¸ - x· héi cÇn gi¶i quyÕt. Tèc ®é ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia trong khu vùc rÊt cao, ViÖt Nam n»m trong khu vùc §«ng Nam ¸ lµ mét khu vùc ®ang diÔn ra nh÷ng ho¹t ®éng kinh tÕ s«i n«Ø nhÊt. Thø hai lµ cßn tån t¹i nh÷ng mÊt c©n ®èi do: Sù ph¸t triÓn thiÕu toµn diÖn cña c¬ cÊu kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn. Thùc tÕ cho thÊy trong sè c¸c doanh nghiÖp quèc doanh chØ cã 1/3 sè doanh nghiÖp ph¸t triÓn nhng sù ph¸t triÓn cña hä ®i liÒn víi sù ®Çu t
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 37

KC089 - Li ni u T nm 1986 Vit Nam thc hin vic chuyn nn kinh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online