KC093 - Phn I. Phn m u Loi ngi tri qua cc phng thc sn xut:...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn I. PhÇn më ®Çu Loµi ngêi ®· tr¶i qua c¸c ph¬ng thøc s¶n xuÊt: céng s¶n nguyªn thñy, chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn, t b¶n chñ nghÜa, x· héi chñ nghÜa. Mçi mét x· héi ®Òu cã nh÷ng mèi quan hÖ s¶n xuÊt riªng t¬ng øng víi mçi lùc lîng s¶n xuÊt ë mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh vµ vµ víi mét kiÕn tróc thîng tÇng ®îc x©y dùng nªn. Tõ khi chñ nghÜa x· héi trªn thÕ giíi l©m vµo tho¸i trµo, chÕ ®é x· héi chñ nghÜa ë Liªn X«, §«ng ¢u sôp ®æ, c¸c thÕ lùc ®èi nghÞch cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, cña chñ nghÜa x· héi cµng cã dÞp vô c¸o, xuyªn t¹c hßng b¸c bá chñ nghÜa M¸c - Lªnin, trong ®ã lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi lµ mét ®iÓm lý luËn bÞ c«ng kÝch tõ nhiÒu phÝa. H¬n lóc nµo hÕt nh÷ng ngêi c¸ch m¹ng ph¶i ®Êu tranh víi c¸c quan ®iÓm thï ®Þch nh»m b¶o vÖ sù ®óng ®¾n cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin nãi chung vµ lý luËn M¸c vÒ h×nh th¸i kinh tÕ x· héi nãi riªng. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ch ¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung T×m hiÓu vÒ häc thuyÕt M¸c - Lªnin vÒ h×nh th¸i x· héi chóng ta ph¶i xÐt trªn quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ nguån gèc ®éng lùc cña sù vËt. Trong triÕt häc ph¬ng §«ng th× ngêi ta ®· nãi ®Õn yÕu tè biÖn chøng khi nãi ®Õn sù chuyÓn biÕn ho¸ cña hai cùc ®èi lËp ©m d¬ng, ®ùc vµ c¸i, trêi vµ ®Êt, s¸ng vµ tèi, nãng vµ l¹nh. .. ThuËt ng÷ phÐp biÖn chøng chØ ®îc h×nh thµnh thùc sù khi mµ Hªraclit ®a ra khi mµ «ng coi sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña thÕ giíi còng gièng nh mét dßng s«ng lu«n lu«n ch¶y. Ph¸p biÖn chøng duy vËt lµ khoa häc vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn, còng lµ khoa häc vÒ sù ph¸t triÓn vµ phÐp biÖn chøng ch¼ng qua còng chØ lµ m«n khoa häc vÒ nh÷ng qui luËt phæ biÕn cña sù vËt vµ sù ph¸t triÓn cña tù nhiªn cña x· héi loµi ngêi, cña t duy. PhÐp biÖn chøng duy vËt víi t c¸ch lµ ph¬ng ph¸p luËn cña nhËn thøc khoa häc nªn nã ®ßi hái ph¶i xem xÐt c¸c sù vËn hiÖn tîng trong sù t¸c ®éng qua l¹i, ¶nh hëng lÉn nhau gi÷a chóng trong sù vËn ®éng ph¸t triÓn. M¸c ®· nghiªn cøu lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi dùa trªn nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu lý luËn vµ tæng kÕt qu¸ tr×nh lÞch sö. M¸c ®· nªu ra quan ®iÓm duy vËt vÒ lÞch sö vµ h×nh thµnh häc thuyÕt vÒ h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi víi nh÷ng quan ®iÓm sau: 1. Quan ®iÓm thõa nhËn s¶n xuÊt vËt chÊt lµ c¬ së cña sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn x· héi. Sù s¶n xuÊt x· héi lµ ho¹t ®éng cã ®Æc trng riªng cña con ngêi vµ x· héi loµi ngêi, ®ã lµ c¸i ®Ó ph©n biÖt: sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a x· 2
Background image of page 2
héi loµi ngêi víi loµi sóc vËt. S¶n xuÊt x· héi bao gåm s¶n xuÊt vËt chÊt, s¶n xuÊt tinh thÇn vµ s¶n xuÊt ra b¶n th©n con ngêi. Trong hiÖn
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course BUSINESS 101 taught by Professor Thanh during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 21

KC093 - Phn I. Phn m u Loi ngi tri qua cc phng thc sn xut:...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online