KC094 - Tiu lun trit hc Phn I Li m u T lch s xa xa tri qua...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc PhÇn I Lêi më ®Çu Tõ lÞch sö xa xa, tr¶i qua bao thêi gian ®Õn nay dï ë thêi ®¹i nµo, x· héi nµo th× h×nh th¸i kinh tÕ x· héi còng lu«n lu«n tån t¹i vµ ph¸t triÓn hoÆc tôt lïi theo sù ph¸t triÓn cña x· héi ®ã. Khi ta nh×n vµo vÊn ®Ò h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi cña mét níc nµo ®ã ta sÏ thÊy x· héi ®ã lín m¹nh vµ ph¸t triÓn hoÆc ngîc l¹i. Nãi ®Õn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi lµ ta ph¶i nãi ®Õn mét chÝnh thÓ toµn vÑn c¬ cÊu phøc t¹p chø kh«ng thÓ nãi ®Õn nh÷ng thø riªng lÎ ®îc, nã ph¶i ®an xen nhau, cã quan hÖ kh«ng thÓ t¸ch rêi nhau ®îc vµ chÝnh mÆt toµn vÑn nµy th× ta míi cã ®îc mét h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi cÇn cã vµ ph¶i cã h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi v¹ch râ kÕt cÊu c¬ b¶n, phæ biÕn cña mäi x· héi, qui luËt vËn ®éng vµ ph¸t triÓn tÊt yÕu cña x· héi ®ã, vËy ta ph¶i ®i nghiªn cøu s©u vÒ nh÷ng vÊn ®Ò t¸c ®éng trùc tiÕp lµ yÕu tè chÝnh ®Ó x©y dùng lªn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi. Nghiªn cøu vÒ lùc lîng s¶n xuÊt v× ®ã lµ nÒn t¶ng vËt chÊt - kÜ thuËt cña mçi h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi, vÒ quan hÖ s¶n xuÊt quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kiÕn tróc thîng tÇng, quan hÖ gia ®×nh, x· héi. §©y chÝnh lµ nh÷ng ®iÓm mÊu chèt quan träng nhÊt mµ ë thêi k× nµo tõ tríc kia ®Õn b©y giê còng ph¶i quan t©m vµ coi ®ã lµ môc tiªu chÝnh ®Ó ph¸t triÓn nh÷ng mÆt ®ã kh«ng c¸i nµo cã thÓ t¸ch rêi c¸i nµo ®îc. Kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn lùc lîng s¶n xuÊt mµ chØ quan t©m ®Õn quan hÖ s¶n xuÊt ®îc, còng nh kiÕn tróc thîng tÇng vµ c¸c mèi quan hÖ d©n téc, gia ®×nh, x· héi. Nh÷ng mÆt c¬ b¶n nµy ph¶i lu«n tån t¹i song song vµ ph¶i cã mèi quan hÖ, còng lµ quan träng, nÕu mét trong nh÷ng mÆt ®ã mÊt ®i th× x· héi sÏ ph¸t triÓn theo c¸ch kh¸c chø kh«ng nh b©y giê. H×nh th¸i kinh tÕ - x· héi lµ nªn t¶ng cèt lâi cña mäi x· héi, 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc dï x· héi ®ã lµ x· héi l¹c hËu, nghÌo ®ãi hay v¨n minh giµu cã th× c¸c mÆt: lùc lîng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt kiÕn tróc thîng tÇng. .. vÉn lu«n tån t¹i vµ ph¸t triÓn víi møc ph¸t triÓn kh¸c nhau nhng môc ®Ých chÝnh cña nh÷ng níc ®ã lµ thóc ®Èy ph¸t triÓn mäi mÆt trong x· héi ®Ó x· héi ®ã ph¸t triÓn h¬n n÷a. Muèn vËy th× mçi x· héi ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c mÆt ®· nªu ë trªn víi sù quan hÖ chÆt chÏ vµ ®oµn kÕt cïng x©y dùng c¸c quan hÖ, c¬ së vËt chÊt, yÕu tè x· héi ®i tõ lùc lîng s¶n xuÊt v× ®ã lµ nÒn t¶ng cña mçi h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi. Quan hÖ s¶n xuÊt lu«n g¾n liÒn víi lùc lîng s¶n xuÊt vËy ph¶i t×m ra nh÷ng ®iÓm tÝch cùc vµ ®iÓm yÕu cña 2 mÆt nµy ®Ó kh¾c phôc vµ ®i s©u h¬n
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 36

KC094 - Tiu lun trit hc Phn I Li m u T lch s xa xa tri qua...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online