KC097 - Li ni u Trong gn 10 nm tr li y, nn kinh t n c ta c...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu T rong gÇn 10 n¨m trë l¹i ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta cã sù thay ®æi vµ ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu to lín. §Ó ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu Êy chóng ta kh«ng thÓ quªn ®îc bíc ngoÆt lÞch sö trong c¬ chÕ chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ ®Êt níc, mµ cét mèc cña nã lµ §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI (1986 ®· lµm thay ®æi bé mÆt kinh tÕ Nhµ n- íc). §èi víi níc ta, tõ mét nÒn kinh tÕ tiÓu n«ng, muèn tho¸t khái nghÌo nµn l¹c hËu vµ nhanh chãng ®¹t ®Õn tr×nh ®é cña níc ph¸t triÓn th× tÊt yªó ph¶i ®æi míi. §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh: X©y dùng níc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé, phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cao, quèc phßng an ninh v÷ng ch¾c, d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh. Môc tiªu ®ã lµ sù cô thÓ ho¸ häc thuyÕt M¸c vÒ h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi vµ hoµn c¶nh cô thÓ cña x· héi ViÖt Nam. Nã còng lµ môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë níc ta. §Ò tµi: Häc thuyÕt h×nh th¸i kinh tÕ x· héi víi viÖc nhËn thøc tÝnh tÊt yÕu cña con ®êng lùa chän x· héi chñ nghÜa vµo ViÖt Nam lµ mét néi dung phøc t¹p vµ réng. Do tr×nh ®é h¹n hÑp vµ cã h¹n trong mét bµi tiÓu luËn nªn em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt trong viÖc nghiªn cøu. Em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña thÇy gi¸o, c« gi¸o ®Ó bµi viÕt nµy cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
I. H×nh th¸i kinh tÕ x· héi M¸c- Lª nin. Mäi ngêi ®Òu biÕt trong lÞch sö t tëng nh©n lo¹i tríc M¸c ®· cã kh«ng Ýt c¸ch tiÕp cËn, khi nghiªn cøu lÞch sö ph¸t triÓn cña x· héi. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhËn thøc kh¸c nhau, víi nh÷ng ý tëng kh¸c nhau mµ cã sù phan chia lÞch sö tiÕn ho¸ cña x· héi theo nh÷ng c¸ch kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n nh nhµ triÕt häc duy t©m Hª - ghen (1770 - 1831) ph©n chia lÞch sö x· héi loµi ngêi thµnh ba thêi kú chñ yÕu: thêi kú ph¬ng §«ng, thêi kú cæ ®¹i, thêi kú Gree - ma - ni. Nhµ x· héi chñ nghÜa kh«ng tëng Ph¸p Phu- ri-ª (1772-1837) chia lÞch sö x· héi thµnh bèn giai ®o¹n: giai ®o¹n m«ng muéi, giai ®o¹n d· man, giai ®o¹n gia trëng, giai ®o¹n v¨n minh. Mäi ngêi còng ®· quen víi nh÷ng kh¸i niÖm thêi ®¹i ®å ®¸, thêi ®¹i ®å ®ång, thêi ®¹i cèi xay giã, thêi ®¹i m¸y h¬i níc. . . vµ gÇn ®©y lµ c¸c nÒn v¨n minh: v¨n minh n«ng nghiÖp, v¨n minh c«ng nghiÖp, v¨n minh hËu c«ng nghiÖp. Mçi c¸ch tiÕp cËn trªn cã nh÷ng ®iÓm hîp lý nhÊt ®Þnh vµ do
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course BUSINESS 101 taught by Professor Thanh during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 35

KC097 - Li ni u Trong gn 10 nm tr li y, nn kinh t n c ta c...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online