KC098 - Li M u Vit Nam xut pht t mt nc nng nghip lc hu trnh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ViÖt Nam xuÊt ph¸t tõ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu, tr×nh ®é ph¸t triÓn, KTXH ë møc thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi níc kh¸c. Víi tèc ®é ph¸t triÓn nhanh chãng cña c¸c níc ph¸t triÓn, th× kho¶ng c¸ch kinh tÕ ngµy cµng d·n ra.V× vËy nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc ta trong nh÷ng n¨m tíi lµ vît qua t×nh tr¹ng cña mét níc nghÌo, n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n vµ tõng bíc héi nhËp vµo quü ®¹o kinh tÕ ThÕ Giíi. TÝnh tÊt yÕu cña XKTB víi h×nh thøc cao cña nã lµ h×nh thøc ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi lµ xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi trong luËt ®ã nhng vÊn ®Ò ®Æt ra lµ thu hót FDI nh thÕ nµo. Víi môc tiªu x©y dùng níc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp vµ tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ víi môc tiªu l©u dµi lµ c¶i biÕn n- íc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕ phï hîp … céng víi thùc hiÖn môc tiªu æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ trong ®ã cã viÖc n©ng cao GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi lªn hai lÇn nh ®¹i héi VII cña §¶ng ®· nªu ra. Muèn thùc hiÖn tèt ®iÒu ®ã cÇn ph¶i cã mét lîng vèn lín. Muèn cã lîng vèn lín cÇn ph¶i t¨ng cêng s¶n xuÊt vµ thùc hµnh tiÕt kiÖm. Nhng víi t×nh h×nh cña níc ta th× thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi còng còng lµ mét c¸ch tÝch luü vèn nhanh cã thÓ lµm ®îc. §Çu t níc ngoµi nãi chung vµ ®Çu t trùc tiÕp nãi riªng lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cã vÞ trÝ vai trß ngµy cµng quan träng, trë thµnh xu thÕ cña thêi ®¹i. §ã lµ kªnh chuyÓn giao c«ng nghÖ, thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, t¹o thªm viÖc lµm vµ thu nhËp, n©ng cao tay nghÒ cho ngêi lao ®éng, n¨ng lùc qu¶n lý, t¹o nguån thu cho ng©n s¸ch… Trªn c¬ së thùc tr¹ng cña ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, ta còng cÇn ph¶i chó ý tíi vÊn ®Ò tÝnh tiªu cùc cña ®Çu t TTNN. Còng kh«ng ph¶i lµ mét níc thô ®éng ®Ó mÊt dÇn vÞ thÕ mµ xem vèn §TNN lµ quan träng nhng vèn trong níc trong t¬ng lai ph¶i lµ chñ yÕu. NhËn thøc ®óng vÞ trÝ vai trß cña ®Çu t níc ngoµi lµ hÕt søc cÇn thiÕt. ChÝnh phñ còng ®· ban hµnh chÝnh s¸ch ®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt Nam. §ång thêi t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi. Chóng ta b»ng nh÷ng biÖn ph¸p m¹nh vÒ c¶i thiÖn m«i trêng ®Çu t, kinh doanh… ®Ó thu hót ®Çu t níc ngoµi. Víi ph¬ng ch©m cña chóng ta lµ ®a thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng ho¸ hîp t¸c ®Çu t níc ngoµi trªn c¬ së hai bªn cïng cã lîi vµ t«n träng lÉn nhau. B»ng nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn §TTTNN trong tæng thÓ chiÕn lîc ph¸t triÓn vµ t¨ng trëng kinh tÕ lµ mét thµnh c«ng mµ ta mong ®îi. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 43

KC098 - Li M u Vit Nam xut pht t mt nc nng nghip lc hu trnh...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online