KC099 - Tiu lun kinh t chnh tr Li ni u Hi ngh i biu ton quc...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn kinh tÕ chÝnh trÞ Lêi nãi ®Çu Héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng gi÷a nhiÖm kú kho¸ VII (1-1990) ®· nhËn ®Þnh r»ng: “MÆc dï cßn nhiÒu yÕu kÐm ph¶i kh¾c phôc nh÷ng thµnh tùu quan träng ®· ®¹t ®îc, ®· vµ ®ang t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò ®a ®Êt níc sang mét thêi kú ph¸t triÓn míi ®Èy tíi mét bíc c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc” C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ sÏ gióp chóng ta lùc míi ®Ó t¨ng tr- ëng nhanh tèc ®é ph¸t triÓn, kh«ng nh÷ng thÕ nhê cã hiÖn ®¹i ho¸ chóng ta cã ®iÒu kiÖn ®i t¾t, ®ãn ®Çu ®ã lµ bµi to¸n tæng hîp ®Ó gi¶i bµi to¸n ph¸t triÓn ®Êt níc. Nghiªn cøu c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc trong nÒn kinh tÕ lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc, nãng báng trong nhiÒu n¨n nay vµ ®îc ®«ng ®¶o c¸c nhµ nghiªn cøu, trong ®ã cã ®éi ngò sinh viªn quan t©m. Nghiªn cøu nh»m nhËn thøc râ tõ ®ã ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ph¸t huy sö dông tèi ®a mäi nguån lùc trong níc vµ tranh thñ sù ñng hé quèc tÕ phôc vô sù c«ng nghiÖp ho¸ -hiÖn ®¹i ho¸ . Cïng víi sù nç lùc cè g¾ng chung cña toµn §¶ng, toµn d©n trong c«ng cuéc kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Lµ mét c«ng d©n t¬ng lai cña ®Êt níc, em mong muèn ®îc gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng nghÞªp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam. Néi dung cña ®Ò tµi gåm c¸c ch¬ng sau: Ch¬ng 1 – TÝnh tÊt yÕu vµ kh¸ch quan cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam. Ch¬ng 2 – Néi dung c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam. Ch¬ng 3 - KÕt luËn chung vÒ qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn kinh tÕ chÝnh trÞ Ch¬ng 1 TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ë viÖt nam 1- C«ng nghiÖp ho¸ vµ tÝnh tÊt yÕu cña nã trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ë viÖt nam. Níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn tõ mét nÒn kinh tÕ l¹c hËu mang tÝnh chÊt tù nhiªn sang mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã nghÜa lµ chóng ta ®ang trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ tõ mét nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt nhá sang mét nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt lín ngµy cµng hiÖn ®¹i. Mét nÒn s¶n xuÊt lín ®ßi hái ph¶i cã mét c¬ cÊu c¬ së h¹ tÇng vµ nh÷ng c«ng cô lao ®éng ngµy cµng tiÕn bé. §Ó t¹o lËp ra nh÷ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®ã th× theo nguyªn lý cña chñ nghÜa M¸c, mäi quèc gia ®Òu ph¶i tiÕn hµnh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ -hiÖn ®¹i ho¸. C¬ së kü thuËt lµ hÖ thèng c¸c yÕu tè vËt chÊt cña lùc lîng s¶n
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

KC099 - Tiu lun kinh t chnh tr Li ni u Hi ngh i biu ton quc...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online