{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KC109 - M u A Kinh t nh nc L mt b phn c vai tr quyt nh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Më ®Çu A) Kinh tÕ nhµ níc: Lµ mét bé phËn cã vai trß quyÕt ®Þnh trong c¬ cÊu kinh tÕ x· héi chñ nghÜavµ trong c¸c bé phËn cÊu thµnh cña kinh tÕ Nhµ níc th× khu vùc Doanh nghiÖp Nhµ níc lµ mét bé phËn chñ yÕu vµ cã vÞ trÝ ®Æc biÖt. Trong thêi kú tríc ®©y, chóng ta ®· m¾c nhiÒu sai lÇm trong lý luËn, vÒ kinh tÕ nhµ níc vµ Doanh nghiÖp Nhµ níc. HiÖn nay khi c¸c níc ®· vµ ®ang chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ sang c¬ chÕ thÞ trêng th× l¹i cã rÊt nhiÒu lý luËn cßn t¶n m¹n, thËm trÝ cßn m©u thuÉn nhau. Bªn c¹nh ®ã, kinh tÕ Nhµ níc vµ ®Æc biÖt lµ Doanh nghiÖp Nhµ níc l¹i cã vai trß hÕt søc to lín, mµ quan träng nhÊt lµ gãp phÇn chñ yÕu ®Ó kinh tÕ Nhµ níc thùc hiÖn ®îc vai trß chñ ®¹o ë m×nh trong nÒn kinh tÕ Quèc doanh. ChÝnh v× vËy, viÖc nghiªn cøu lµm râ Doanh nghiÖp Nhµ níc cïng vai trß cña nã trong hÖ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

KC109 - M u A Kinh t nh nc L mt b phn c vai tr quyt nh...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online