{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KC114 - §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ PhÇn m ®Çu N«ng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ PhÇn më ®Çu N«ng nghiÖp n«ng th«n lu«n lµ vÊn ®Ò träng yÕu cña mçi quèc gia, kÓ c¶ nh÷ng níc ®· ®¹t ®Õn tr×nh ®é ph¸t triÓn cao. Nã lµ khu vùc s¶n xuÊt chñ yÕu, ®¶m b¶o viÖc lµm vµ ®êi sèng cho x· héi, lµ thÞ trêng réng lín cung cÊp nguyªn liÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm cña nÒn kinh tÕ, nguån nh©n lùc vµ nguån tÝch luü cho c«ng nghiÖp ho¸, ph¸t triÓn kinh tÕ. Kinh nghiÖm cña Mü, NhËt B¶n ®· ®¹t ®Õn tr×nh ®é cao, còng nh c¸c níc ®· trë thµnh níc c«ng nghiÖp míi, trong nh÷ng thËp niªn gÇn ®©y vÉn rÊt coi träng n«ng nghiÖp, n«ng th«n, thµnh c«ng mµ hä ®· ®¹ ®îc lµ hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh n«ng nghiÖp, c¶i biÕn c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n, thay ®æi c¬ cÊu d©n sè n«ng th«n - thµnh thÞ, thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ, t¨ng thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi ë khu vùc n«ng th«n, lµm cho thu nhËp kinh tÕ khu vùc n«ng th«n kh«ng chªnh lÖch qu¸ xa so víi khu vùc ®« thÞ. Vµ do ®ã n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n cã ®iÒu kiÖn tÝch tô vèn cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸. N«ng nghiÖp lµ mét trong nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt c¬ b¶n cña x· héi, nã lu«n ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. HiÖn nay díi t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ, n«ng nghiÖp ngµy nay kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong c¬ cÊu nÒn kinh tÕ. Nã gãp phÇn tÝch cùc thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. ë níc ta, mét níc n«ng nghiÖp víi ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp, 80% d©n sè sèng ë n«ng th«n, kinh tÕ cßn thuÇn n«ng, c¬ cÊu n«ng nghiÖp ®éc canh, GDP tõ n«ng nghiÖp cßn rÊt lín, n¨ng suÊt khai th¸c tõ ruéng ®Êt vµ n¨ng suÊt lao ®éng cßn thÊp th× vÊn ®Òn n«ng th«n l¹i cµng trë nªn quan träng. Môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸ mµ §¶ng ta ®· §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ ®Ò ra lµnh»m thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ, thùc hiÖn khÈu hiÖu "d©n giµu níc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh". §Ó ®¹t môc tiªu ®ã tríc hÕt kh«ng thÓ kh«ng thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n, x©y dùng nÒn n«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i, n«ng th«n v¨n minh. §ã lµ nhiÖm vô cùc kú quan träng nhng còng rÊt khã kh¨n phøc t¹p. Khi nghiªn cøu n«ng nghiÖp, n«ng th«n trªn gãc ®é kinh tÕ chÝnh trÞ th× nãcµng kh¼ng ®Þnh vai trß quan träng cña n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. Nã chÝnh lµ c¬ së cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ bëi n«ng nghiÖp, n«ng th«n lµ n¬i cung cÊp nguån lùc lao ®éng cho c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, cung cÊp l¬ng thùc, thùc phÈm cho toµn x· héi, cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 42

KC114 - §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ PhÇn m ®Çu N«ng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online