{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KC119 - I Li m u Cng nghip ho nng nghip v nng thn l qu trnh...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I. Lêi më ®Çu C«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n lµ qu¸ tr×nh v« cïng quan träng trong sù nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc, nhÊt lµ nh÷ng níc ®ang ph¸t triÓn nh níc ta hiÖn nay. Mét ®Êt níc bÞ chiÕn tranh tµn ph¸, cã c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn l¹c hËu v× vËy môc tiªu chÝnh ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ®Ò ra vµ thùc hiÖn cho b»ng ®îc ®ã lµ ph¶i c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Muèn vËy tríc hÕt ph¶i c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n bëi 80% ngêi d©n ViÖt Nam sèng b»ng n«ng nghiÖp. Trong giai ®o¹n hiÖn nay chóng ta ph¶i u tiªn ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, chó träng ph¸t huy nguån lùc con ngêi bëi nguån lùc con ngêi ®ãng vai trß quan träng chñ chèt trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. Con ngêi s¸ng t¹o ra m¸y mãc qu¶n lý vµ sö dông hîp lý m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Ó phôc vô vµ lµm cho cuéc sèng con ngêi tho¶i m¸i h¬n, tho¶ m·n c¸c nhu cÇu tù nhiªn cña con ngêi. Ngoµi ra ph¶i thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng ph¸t huy lîi thÕ cña tõng vïng g¾n víi thÞ trêng ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ quy m« lín víi chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cao. DÇn dÇn xo¸ bá m« h×nh s¶n xuÊt nhá lÎ võa tèn kÐm võa kh«ng hiÖu qu¶ thay thÕ vµo ®ã lµ nh÷ng m« h×nh s¶n xuÊt phï hîp h¬n mang l¹i n¨ng suÊt cao h¬n. Bªn c¹nh ph¸t triÓn khoa häc còng ph¶i chó ý b¶o vÖ m«i trêng phßng chèng, h¹n chÕ vµ gi¶m nhÑ thiªn tai tõ ®ã ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n bÒn v÷ng, ®a nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc ph¸t 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
triÓn ®i lªn s¸nh vai cïng c¸c níc trªn thÕ giíi. Tõng bíc ®a ViÖt Nam trë thµnh níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn trong khu vùc trªn thÕ giíi. II. Néi dung A. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng nghiÖp, ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n 1. ThÕ nµo lµ c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n C«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ vµ n«ng th«n ®îc thÕ giíi ®Þnh nghÜa theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau ®ã chÝnh lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi cÇn ®îc tiÕn hµnh theo c¸ch tuÇn tù kh«ng thÓ nãng véi, kh«ng thÓ tuú tiÖn. Qu¸ tr×nh nµy ®îc thùc hiÖn kh«ng nh»m môc ®Ých tù th©n mµ phôc vô c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi cña n«ng th«ng còng nh cña c¶ níc. Nhng ®èi víi mét níc khoa häc c«ng nghÖ, kinh tÕ Nhµ níc gi÷ vait rß chñ ®¹o th× §¶ng vµ Nhµ níc ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh: c«ng nghiÖp ho¸ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô vµ qu¶n lý kinh tÕ - x· héi tõ sö dông søc lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh sang sö dông mét c¸ch phæ biÕn søc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ, ph¬ng tiÖn vµ ph- ¬ng ph¸p tiªn tiÕn hiÖn ®¹i dùa trªn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp vµ tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ t¹o ra n¨ng 2
Background image of page 2
suÊt lao ®éng x· héi cao. Kh¸i niÖm c«ng nghiÖp ho¸ nµy
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}