{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KC124 - §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ Lêi m ®Çu S¾p...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ Lêi më ®Çu S¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ Doanh nghiÖp nhµ níc lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu bøc thiÕt cña §¶ng vµ Nhµ níc ta hiÖn nay. Thùc tiÔn ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp nhµ níc ë ViÖt Nam hµng chôc n¨m qua cho thÊy mÆc dï Doanh nghiÖp nhµ níc ®îc giao phã vai trß chñ ®¹o song ho¹t ®éng cña chóng cã nhiÒu ®iÓm bÊt cËp. Doanh nghiÖp nhµ níc chiÕm phÇn vèn ®Çu t chñ yÕu tõ ng©n s¸ch. §éi ngò c¸n bé cã ®µo t¹o, c¸n bé qu¶n lý cã n¨ng lùc còng tËp trung chñ yÕu trong c¸c Doanh nghiÖp nhµ níc. C¸c Doanh nghiÖp nhµ níc chiÕm lÜnh nh÷ng lÜnh vùc quan träng cña nÒn kinh tÕ nh dÇu khÝ, vËn t¶i, bu chÝnh, ®iÖn, khai kho¸ng vµ nhiÒu ngµnh, lÜnh vùc kh¸c nh b¶o hiÓm, ng©n hµng… Tuy nhiªn, víi nhiÒu thÕ m¹nh nh vËy song Doanh nghiÖp nhµ níc vÉn cha thùc sù ph¸t huy tèt vai trß cña nßng cèt cña chóng trong viÖc lµm cho kinh tÕ Nhµ níc thùc sù ®ãng vai trß chñ ®¹o. §a sè c¸c Doanh nghiÖp nhµ n- íc lµm ¨n thua lç, g©y thÊt tho¸t tµi s¶n cña Nhµ níc mét c¸ch nghiªm träng. Nh÷ng vô tham nhòng ®iÓn h×nh ®Òu trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp liªn quan ®Õn Doanh nghiÖp nhµ níc. ChÝnh v× vËy, tõ tríc ®Õn nay, vÊn ®Ò s¾p xÕp, ®æi míi Doanh nghiÖp nhµ níc ®Ó lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy trë thµnh ®éng lùc chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ lu«n lu«n ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ta chó träng. S¾p xÕp, ®æi míi Doanh nghiÖp nhµ níc cµng trë nªn cÊp b¸ch khi ®Êt níc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr- êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa vµ chñ ®éng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®æi míi Doanh nghiÖp nhµ níc ®îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ vµ mang l¹i nhiÒu thay ®æi triÖt ®Ó trong cÊu tróc tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp nhµ níc lµ cæ phÇn ho¸. Cæ phÇn ho¸ ®îc b¾t ®Çu triÓn khai c¸ch ®©y 15 n¨m víi nh÷ng bíc ®i thö nghiÖm vµ sau ®ã lµ sù triÓn khai réng SV: Hoµng ThÞ Trang §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ kh¾p trªn c¶ níc. Tuy nhiªn, do nhiÒu lý do kh¸c nhau, cæ phÇn ho¸ vÉn cha mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ mong muèn. MÆc dï ho¹t ®éng cña c¸c Doanh nghiÖp nhµ níc ®îc cæ phÇn ho¸ ®· chøng tá t¸c dông to lín cña nã song thùc tÕ sè Doanh nghiÖp nhµ níc ®îc cæ phÇn ho¸ Ýt h¬n nhiÒu so víi yªu cÇu ®Æt ra. ChÝnh v× vËy, viÖc nghiªn cøu cæ phÇn ho¸ Doanh nghiÖp nhµ níc, t×m ®îc nh÷ng h¹n chÕ cña nã, ®Ó ®a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ Doanh nghiÖp nhµ níc lµ viÖc lµm cÇn thiÕt. §ã còng chÝnh lµ lý do mµ em chän ®Ò tµi “ Mét sè biÖn ph¸p nh»m tiÕp tôc ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ trong mét bé phËn Doanh nghiÖp nhµ níc ë níc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 44

KC124 - §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ Lêi m ®Çu S¾p...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online