KC125 - A li m u Tng b th ban chp hnh Trung ng ng cng sn...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A. lêi më ®Çu Tæng bÝ th ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng céng s¶n ViÖt Nam - Lª Kh¶ Phiªu ph¸t biÓu t¹i héi th¶o quèc tÕ ViÖt Nam trong thÕ kû 20 ®· tõng nãi: "D©n téc chóng t«i hiÓu ®Çy ®ñ r»ng: d©n téc m×nh lµ mét d©n téc nghÌo, mét ®Êt níc ®ang ph¸t triÓn ë møc thÊp… Chóng t«i hiÓu râ kho¶ng c¸ch gi÷a nÒn kinh tÕ cña chóng t«i vµ nÒn kinh tÕ cña nh÷ng níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. Chóng t«i hiÓu râ khoa häc c«ng nghÖ trong thÕ kû 21 sÏ cã nh÷ng bíc tiÕn khæng lå. Thùc hiÖn t tëng vÜ ®¹i cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh: "LÊy søc ta mµ gi¶i phãng cho ta chóng t«i ph¶i tri thøc hãa §¶ng, tri thøc hãa d©n téc tiÕp tôc tri thøc hãa c«ng n«ng, c¶ níc lµ mét x· héi häc tËp, ph¸t huy truyÒn thèng nh÷ng ngµy míi giµnh ®éc lËp 45 c¶ níc häc ch÷, c¶ níc diÖt giÆc dèt, c¶ níc diÖt giÆc ®ãi. Ph¶i n¾m lÊy ngän cê khoa häc nh ®· n¾m lÊy ngän cê d©n téc". Mét d©n téc dèt, mét d©n téc ®ãi nghÌo lµ mét d©n téc yÕu. Chóng ta ®· tõng chiÕn th¾ng thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü. Th¾ng lîi ®ã lµ th¾ng lîi cña lùc lîng trÝ tuÖ ViÖt Nam ®èi víi lùc lîng s¾t thÐp vµ ®« la khæng lå cña Mü. Con ngêi ViÖt Nam ®· lµm ®îc nh÷ng ®iÒu tëng nh kh«ng lµm ®îc, vµ t«n tin r»ng con ngêi ViÖt Nam trong giai ®o¹n míi víi nh÷ng thö th¸ch míi vÉn sÏ lµm ®îc nh÷ng ®iÒu kú diÖu nh thÕ víi lùc lîng lao ®éng dåi dµo, ngµy cµng ph¸t triÓn c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. §Êt níc ViÖt Nam sÏ s¸nh vai ®îc víi c¸c cêng quèc n¨m ch©u cho dï hiÖn nay chóng ta gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, rÊt nhiÒu sù ®èi ®Çu. ChÝnh v× vËy t«i ®· chän ®Ò tµi: "VÊn ®Ò vÒ ®µo t¹o
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
nguån nh©n lùc con ngêi trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc" cho ®Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ cña m×nh.
Image of page 2
B. Néi dung I. VÊn ®Ò ®µo t¹o nguån nh©n lùc con ngêi trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa 1. ThÕ nµo lµ c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa a. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vµ t¸c dông cña c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa Nh÷ng níc qu¸ ®é tuÇn tù hay cßn gäi lµ nh÷ng níc qu¸ ®é tõ Chñ nghÜa t b¶n lªn chñ nghÜa x· héi, mÆc dï cha cã ®îc c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi nhng Ýt ra còng cã tiÒn ®Ò vËt chÊt lµ nÒn ®¹i c«ng nghiÖp c¬ khÝ do Chñ nghÜa t b¶n ®Ó l¹i. V× vËy ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt c¸ch m¹ng khoa häc, kü thuËt vµ c«ng nghÖ, øng dông nh÷ng thµnh tùu cña nã vµo s¶n xuÊt, tiÕn hµnh cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vÒ quan hÖ s¶n xuÊt, ph©n bè vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt mét c¸ch ®ång ®Òu trong c¶ níc. Thùc chÊt cña qu¸ tr×nh nµy biÕn nh÷ng tiÒn ®Ò vËt chÊt do chñ nghÜa t b¶n ®Î l¹i thµnh c¬ së vËt chÊt kinh tÕ cho chñ nghÜa x· héi ë tr×nh ®é cao h¬n.
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern