{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KC129 - Li m u t nc Vit Nam ta sau nhiu nm ginh c c lp nn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu §Êt níc ViÖt Nam ta sau nhiÒu n¨m giµnh ®îc ®éc lËp, nÒn kinh tÕ vÉn ®i theo con ®êng tù cÊp tù tóc. Cho ®Õn n¨m 1986, níc ta míi b¾t ®Çu thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn,vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc,nh nghÞ quyÕt §¹i héi IX cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh: “TiÕp tôc t¹o lËp ®ång bé c¸c yÕu tè thÞ trêng …,thóc ®Èy sù h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ tõng bíc hoµn thiÖn c¸c lo¹i thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN.§Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c thÞ trêng quan träng nhng hiÖn nay cha cã hoÆc cßn s¬ khai nh : thÞ trêng lao ®éng,thÞ trêng chøng kho¸n,thÞ trêng bÊt ®éng s¶n,thÞ tr- êng khoa häc c«ng nghÖ…” Trong qu¸ tr×nh ®æi míi ®ã,ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn c¬ së vËt chÊt- kü thuËt,nguån lùc cßn yÕu kÐm nªn chóng ta cßn nhiÒu h¹n chÕ.§Æc biÖt, sù ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i thÞ trêng cha ®ång bé. Do vËy chóng ta cÇn ph¶i nghiªn cøu c¶ lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ thÞ trêng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng(KTTT) ®Þnh h- íng XHCN ë ViÖt Nam, ®Ó cã ®îc nh÷ng hiÓu biÕt vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Trªn tinh thÇn ®ã,sau khi häc tËp m«n kinh tÕ chÝnh trÞ t«i ®· chän ®Ò tµi : “ Ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ trêng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë ViÖt Nam” .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Néi Dung I.C¬ së lý luËn vÒ c¬ së ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr êng ë ViÖt Nam vµ c¸c kh¸I niÖm cã liªn quan. 1.1.Quan niÖm vÒ ph¸t triÓn ®ång bé 1.1.1.Quan niÖm Trong qu¸ tr×nh chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë ViÖt Nam,c¸c lo¹i thÞ trêng ®ang tõng bíc ®ù¬c h×nh thµnh nh thÞ trêng tµi chÝnh, thÞ trêng hµng ho¸ dÞch vô, thÞ trêng lao ®éng, thÞ trêng ®Êt ®ai-bÊt ®éng s¶n, thÞ trêng KHCN…C¸c lo¹i thÞ trêng ë níc ta míi h×nh thµnh s¬ khai,cßn nhiÒu yÕu tè tiÒm Èn ®an xen chñ quan,kh¸ch quan. ThÞ trêng cha ®îc h×nh thµnh mét c¸ch ®ång bé xÐt vÒ tæng thÓ hÖ thèng c¸c lo¹i thÞ trêng. V× vËy,hiÖn nay viÖc h×nh thµnh hÖ thèng thÞ trêng ®ång bé ë níc ta ®ang song hµnh diÔn ra hai qu¸ tr×nh : mét lµ,t¹o lËp c¸c lo¹i thÞ trêng c¬ b¶n phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i vµ,hai lµ,h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®ång bé c¸c yÕu tè thÞ trêng trong tõng lo¹i thÞ trêng. VËy thÕ nµo lµ ph¸t triÓn thÞ trêng ®ång bé ?VÒ vÊn ®Ò nµy,hiÖn nay cßn nhiÒu ý kiÕn cha thèng nhÊt.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 25

KC129 - Li m u t nc Vit Nam ta sau nhiu nm ginh c c lp nn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online