{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KC130 - cng n kinh t chnh tr ti C phn ho doanh nghip Nh nc...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
®Ò c¬ng ®Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ §Ò tµi: Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc ë ViÖt Nam lÝ luËn vµ thùc tiÔn Ngêi thùc hiÖn : NguyÔn V¨n Häc Líp : Qu¶n lÝ kinh tÕ 47A Ngêi híng dÉn : GS.TS. Ph¹m Quang Phan Më ®Çu I. Nghiªn cøu lÝ luËn vÒ doanh nghiÖp Nhµ níc vµ cæ phÇn hãa doanh nghiÖp Nhµ níc trong nÒn kinh tÕ ë ViÖt Nam 1. Doanh nghiÖp Nhµ níc a. Kh¸i niÖm b. VÞ trÝ vµ vai trß 2. Cæ phÇn hãa doanh nghiÖp Nhµ níc a. Kh¸i niÖm b. VÞ trÝ vµ vai trß II.Thùc tr¹ng doanh nghiÖp Nhµ níc ë ViÖt Nam 1. Tríc thêi k× ®æi míi (tríc 1986) 2. Tõ thêi k× ®æi míi ®Õn nay (tõ 1986->nay) 3. §¸nh gi¸ thµnh tùu, h¹n chÕ cña doanh nghiÖp Nhµ níc 4. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong viÖc cñng cè s¾p xÕp c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc III. Nghiªn cøu quan ®iÓm vµ c¸c gi¶i ph¸p tiÕn hµnh cæ phÇn hãa doanh nghiÖp Nhµ níc ë ViÖt Nam 1. C¸c quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ vÊn ®Ò cæ phÇn hãa doanh nghiÖp Nhµ níc 2. C¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n tiÕn hµnh cæ phÇn hãa doanh nghiÖp Nhµ níc KÕt luËn
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- ý nghÜa lÝ luËn vµ thùc tiÔn cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi Danh môc tµi liÖu tham kh¶o.
Image of page 2
Më ®Çu Nh ®· biÕt ®Êt níc ta lµ mét níc nghÌo, c¸c trang thiÕt bÞ l¹c hËu, nguån tµi chÝnh h¹n hÑp nªn c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc hÇu nh kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng vµ ®æi míi c«ng nghÖ còng nh s¶n phÈm. Ng©n s¸ch Nhµ níc kh«ng cã kh¶ n¨ng cÊp vèn vµ bao cÊp c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc nh tríc ®©y. C¸c ng©n hµng cho vay còng ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m nh tµi s¶n thÕ chÊp, kh¶ n¨ng kinh doanh ®Ó tÝnh kh¶ n¨ng thu håi vèn. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ë trong t×nh tr¹ng kh«ng cã vèn nhng còng kh«ng cã c¸ch nµo ®Ó huy ®éng. §èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n ®ã, cæ phÇn hãa ®îc coi lµ mét gi¶i ph¸p nh»m t¹o ra m«i trêng huy ®éng vèn dµi h¹n cho c¸c doanh nghiÖp ®Ó ®Çu t chiÒu s©u ®æi míi c«ng nghÖ. V× vËy ®©y lµ lùa chän tÊt yÕu cã tÝnh kh¸ch quan. Cæ phÇn hãa lµ mét néi dung quan träng trong c«ng cuéc ®æi míi. Cæ phÇn hãa thu hót ®îc mét nguån vèn nhÊt ®Þnh trong c«ng nh©n viªn t¹i doanh nghiÖp vµ ngoµi x· héi, t¹o ra mét ®éng lùc trong qu¶n lý vµ ph¸t huy tèt h¬n tÝnh s¸ng t¹o, cÇn cï cña ngêi lao ®éng viÖc lµm cña ngêi lao ®éng ®¶m b¶o tèt h¬n nªn doanh thu lîi nhuËn vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch, tÝch lòy vèn cña doanh nghiÖp vµ chÝnh thu nhËp cña ngêi lao ®éng sÏ t¨ng lªn chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u víi quy chÕ qu¶n lý míi,ngêi lao ®éng sÏ ph¸t huy ý thøc kû luËt, tù gi¸c, chñ ®éng tinh thÇn tiÕt kiÖm trong lao ®éng gãp phÇn lµm cho hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
kinh doanh ngµy cµng cao, mang lîi Ých thiÕt thùc cho b¶n th©n m×nh, c«ng ty Nhµ níc vµ x· héi.
Image of page 4
Néi dung I. Nghiªn cøu lÝ luËn vÒ doanh nghiÖp Nhµ níc vµ cæ phÇn hãa
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}