KC132 - Li ni u T sau i mi nn kinh t Vit Nam c nhiu tin b...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Tõ sau ®æi míi, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nhiÒu tiÕn bé ®¸ng kÓ, tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lu«n ®¹t møc trªn díi 7%, ®îc xÕp vµo nhãm níc cã møc t¨ng trëng kinh tÕ cao nhÊt thÕ giíi. Tuy nhiªn ®iÒu ®ã kh«ng nãi lªn ®îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ trêng trong níc còng nh thÞ trêng quèc tÕ. Trong giai ®o¹n hiÖn nay ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ víi khu vùc vµ thÕ giíi, ®Æc biÖt chóng ta ®ang trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n ®Ó s¾p söa gia nhËp tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi – WTO- vµ trong lé tr×nh c¾t gi¶m thuÕ quan ®Ó thùc hiÖn gia nhËp Khu vùc mËu dÞch tù do AFTA. Trong giai ®o¹n nµy hµng ho¸ vµ dÞch vô mang nh·n m¸c MADE IN VIETNAM míi chøng tá ®îc søc m¹nh cña m×nh trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam liÖu cã chøng tá n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh? Mét trong mêi nguyªn lý kinh tÕ cña gi¸o s Trêng ®¹i häc Havard- Mü cã nãi r»ng, th¬ng m¹i quèc tÕ lµm cho mäi ngêi ®Òu cã lîi, nhng khi níc ta thùc sù héi nhËp th× chóng ta sÏ bÞ thiÖt hay l¬i? vµ lµm thÕ nµo ®Ó chóng ta cã ®îc lîi nhiÒu h¬n lµ h¹i hay nãi c¸ch kh¸c chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó tËn dông xu thÕ héi nhËp ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc trong ®éc lËp tù chñ vµ lo¹i bá nh÷ng bÊt lîi ®èi mÆt víi th¸ch thøc mµ héi nhËp ®a ®Õn cho chóng ta. Trong nh÷ng n¨m võa qua, nhiÒu cuéc héi th¶o ®· ®îc tæ chøc ®Ó bµn vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong thêi buæi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ kh«ng Ýt c¸c nhµ b¸o kinh tÕ viÕt vÒ chñ ®Ò nµy. Qua nh÷ng bµi b¸o, nh÷ng tµi liÖu héi th¶o vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh vµ tÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò em xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh qua ®Ò tµi:   1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
“N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ ®Ó héi nhËp cã hiÖu qu¶”. Do tr×nh ®é vµ n¨ng lùc h¹n chÕ, bµi viÕt cña em ch¾c sÏ khã tr¸nh khái thiÕu sãt, mong thÇy gi¸o th«ng c¶m. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o ®Ó em thùc hiÖn ®Ò tµi nµy.   2
Background image of page 2
Néi dung I. Nh×n nhËn vÒ c¹nh tranh vµ héi nhËp I.1. VÒ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. §óng nh nhËn ®Þnh cña M¸c - ¡ng-ghen trong tuyªn ng«n §¶ng céng s¶n: “§¹i c«ng nghiÖp taä ra thÞ trêng thÕ giíi. .. Thay cho t×nh tr¹ng c« lËp tríc kia cña c¸c ®Þa ph¬ng vµ c¸c d©n téc tù cung tù cÊp, ta thÊy ph¸t triÓn nh÷ng quan hÖ phæ biÕn, sù phô thuéc phæ biÕn gi÷a c¸c d©n téc”. HoÆc nh mét suy táng kh¸c cña c¸c nha kinh tª kinh ®iÓn cho r»ng: Gi¸ rÎ cña s¶n phÈm lµ nh÷ng träng ph¸o b¾n thñng v¹n lý trêng thµnh cña c¸c quèc gia. HiÖn thùc ®êi sèng cho thÊy: quan hÖ kinh tÕ cã tÝnh toµn cÇu lµ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 41

KC132 - Li ni u T sau i mi nn kinh t Vit Nam c nhiu tin b...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online