KC133 - Lêi giíi thiÖu V iÖc øng dông nh÷ng thµnh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi giíi thiÖu V iÖc øng dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc - c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®· thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt ë nh÷ng níc t b¶n chñ nghÜa ph¸t triÓn, nhê ®ã kh«ng nh÷ng c¸c tËp ®oµn t b¶n ®éc quyÒn thu ®îc lîi nhuËn siªu ng¹ch cao mµ ®êi sèng cña nh÷ng ngêi lao ®éng t¹i nghiÖp còng ®îc c¶i thiÖn vµ h×nh thµnh tÇng líp trung lu trong x· héi. Tríc thùc tÕ ®ã, céng thªm sù sôp ®æ cña m« h×nh chñ nghÜa x· héi tËp trung quan liªu ë Liªn X« vµ §«ng ¢u, nhiÒu ngêi nghi ngê tÝnh ®óng ®¾n cña khoa häc kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c- Lªnin, ®Æc biÖt lµ häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d “hßn ®¸ t¶ng” trong c¸c häc thuyÕt kinh tÕ cña M¸c. Nh÷ng ngêi ph¶n b¸c häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d tÊn c«ng vµo “hßn ®¸ t¶ng” nµy b»ng nhiÒu luËn ®iÓm kh¸c nhau. Phª ph¸n nh÷ng luËn ®iÓm ®ã, chóng ta tËp trung vµo viÖc nghiªn cøu m¸y mãc vµ lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d ®Ó gi¶i thÝch quan niÖm trªn. 1 I. M¸y mãc vµ lao ®éng 1) M¸y mãc ®èi víi nÒn s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa : Trªn c¬ së kü thuËt thñ c«ng, ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa kh«ng thÓ ®îc x¸c lËp mét c¸ch hoµn chØnh vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c. Do ®ã trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn chñ nghÜa t b¶n ®· t¹o cho nã mét c¬ së kü thuËt t¬ng øng lµ m¸y mãc, ®a chñ nghÜa t b¶n tõ giai ®o¹n c«ng trêng thñ c«ng lªn giai ®o¹n c«ng nghiÖp c¬ khÝ. M¸y mãc xuÊt hiÖn vµo thÕ kû 17 vµ ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn. ë thêi kú c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp, th«ng thêng c¸c m¸y mãc ®Òu gåm ba bé phËn c¬ b¶n. M¸y mãc kh«ng ngõng ®îc c¶i tiÕn, ph¸t triÓn, h×nh thøc hoµn thiÖn nhÊt cña nã hiÖn nay lµ m¸y tù ®éng ngêi m¸y. Trong lÞch sö ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n lóc ®Çu m¸y mãc ®îc sö dông tõng chiÕc trong tõng xÝ nghiÖp. VÒ sau nhê chÕ t¹o ra m¸y ph¸t lùc m¹nh nªn chØ mét m¸y ®éng lùc còng cã thÓ lµm cho nhiÒu m¸y c«ng t¸c ho¹t ®éng. NhiÒu m¸y c«ng t¸c ho¹t ®éng do m¸y lùc trung t©m th«ng qua mét hÖ thèng chuyÓn lùc thèng nhÊt, gäi lµ hÖ thèng m¸y mãc. HÖ thèng m¸y mãc cã thÓ lµ sù hiÖp tøc gi¶n ®¬n cña nhiÒu m¸y c«ng t¸c cïng lo¹i hoÆc lµ sù hiÖp t¸c cña nhiÒu m¸y c«ng t¸c kh¸c nhau nhng liªn kÕt víi nhau. Sù ph¸t triÓn cña m¸y mãc thµnh hÖ thèng m¸y mãc ®Ò ra c«ng xëng. C«ng xëng lµ xÝ nghiÖp ®¹i c«ng nghiÖp sö dông c¶ mét hÖ thèng m¸y mãc ®Ó s¶n xuÊt . M¸y mãc ®îc sö dông phæ biÕn trong x· héi th«ng qua cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp. VÒ thùc chÊt, ®ã lµ cuéc c¸ch m¹ng kü thuËt thay thÕ lao ®éng thñ c«ng b»ng lao ®éng sö dông m¸y mãc, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt. Kü thuËt cho ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa, b¶o ®¶m sù toµn th¾ng cña chñ nghÜa t b¶n víi chÕ 2 ®é phong kiÕn, x¸c lËp sù thèng trÞ tuyÖt ®èi cña quan hÖ s¶n xuÊt t...
View Full Document

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course BUSINESS 101 taught by Professor Thanh during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 17

KC133 - Lêi giíi thiÖu V iÖc øng dông nh÷ng thµnh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online