KC135 - Li m u Th gii ang ng trc ngng ca ca s ton cu ho, ha...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu ThÕ giíi ®ang ®øng tríc ngìng cöa cña sù toµn cÇu ho¸, høa hÑn nhiÒu biÕn chuyÓn. Nh÷ng ¶nh hëng ngµy cµng lan réng cña c¸c c«ng ty ®a quèc gia cïng víi ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ ®· thóc ®Èy c¶ x· héi cïng ch¹y ®ua trªn con ®êng ph¸t triÓn .Qu¸ tr×nh chuyªn m«n hãa, hîp t¸c hãa ngµy cµng ®îc chuyªn s©u gãp phÇn t¨ng tæng s¶n phÈm toµn x· héi . Chóng ta ®ang sèng trong giai ®o¹n chøng kiÕn nh÷ng sù thay ®æi nhanh chãng trong tæng thÓ nÒn kinh tÕ, kÜ thuËt , c«ng nghÖ, vµ nh÷ng biÕn ®æi kh¸c trong chÝnh trÞ, x· héi . TÊt c¶ ®em l¹i cho thêi ®¹i mét s¾c mµu riªng. §Ó héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, chóng ta còng ph¶i cã nh÷ng sù chuyÓn m×nh ®Ó kh«ng bÞ g¹t ra khái vßng quay cña sù ph¸t triÓn .Trong bèi c¶nh ®ã, xu híng më cöa, hîp t¸c kinh tÕ víi c¸c níc lµ mét quan ®iÓm næi bËt cña chÝnh phñ ta. ThÓ hiÖn ®iÒu nµy ngµy 19/12/1987 Quèc Héi ta ®· th«ng qua luËt ®µu t trùc tiÕp níc ngoµi, cho phÐp c¸c tæ chøc, c¸ nh©n lµ ngêi níc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt Nam. Qua ®ã ®· thu hót ®îc mét lîng vèn lín thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, tuy nhiªn qu¸ tr×nh ®ã cßn g¨p nhiÒu th¸ch thøc, cÇn cã sù nç lùc tõ hai phÝa. - Còng tõ nh÷ng suy nghÜ trªn em ®· chän ®Ò tµi “ §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµo ViÖt Nam ” ®Ó t×m hiÓu thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµ c¸c t¸c ®éng cña nã ®èi víi nÒn kinh tÕ níc ta. MÆc dï em ®· nhËn ®îc rÊt nhiÒu sù híng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy c« trong bé m«n kinh tÕ chÝnh trÞ ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy, nhng do sù nhËn thøc cßn cha ®Çy ®ñ vµ thêi gian nghiªn cøu Ýt nªn cßn nhiÒu thiÕu sãt. V× vËy, em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý vµ gióp ®ì cña c¸c thÇy c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
néi dung I. LÝ luËn vÒ ®Çu t níc ngoµi 1. Kh¸i qu¸t vÒ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI) 1.1 Kh¸i niÖm - §Çu t lµ sù hi sinh c¸c nguån lùc ë hiÖn t¹i ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nµo ®ã nh»m thu vÒ cho ngêi ®Çu t c¸c kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong t- ¬ng lai lín h¬n c¸c nguån lùc ®· bá ra ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®ã. - §Çu t níc ngoµi: Cho ®Õn nay vÊn ®Ò ®Çu t níc ngoµi kh«ng cßn lµ vÊn ®Ò míi mÎ ®èi víi c¸c níc trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn c¸c quèc gia vÉn kh«ng thèng nhÊt ®îc kh¸i niÖm vÒ ®Çu t níc ngoµi. V× thÕ cã thÓ nãi ®©y lµ vÊn ®Ò kh¸ phøc t¹p, kh«ng dÔ dµng g× cã ®îc sù thèng nhÊt vÒ mÆt quan ®iÓm khi mµ mçi quèc gia vÒ c¬ b¶n ®Òu theo ®uæi nh÷ng môc ®Ých riªng cña m×nh hoÆc do ¶nh hëng cña hoµn c¶nh kinh tÕ-x· héi cña chÝnh nã . T¹i Héi th¶o cña §¹i héi HiÖp héi Ph¸p luËt quèc tÕ Henxky 1966, ng-
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course BUSINESS 101 taught by Professor Thanh during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 20

KC135 - Li m u Th gii ang ng trc ngng ca ca s ton cu ho, ha...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online