{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KC142 - Trng Qun l v Kinh doanh tr Tiu lun Kinh t chnh Li m...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Trêng Qu¶n lý vµ Kinh doanh TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ Lêi më ®Çu X· héi loµi ngêi ®· tr¶i qua hµng ngh×n n¨m lÞch sö x©y dùng vµ ph¸t triÓn. KÓ tõ xuÊt hiÖn, loµi ngêi víi kh¶ n¨ng lao ®éng s¸ng t¹o cña m×nh ®· dÇn chinh phôc tù nhiªn vµ dÇn dÇn lµm chñ thÕ giíi.Ngµy nay chóng ta ®ang sèng trong mét kØ nguyªn míi, mét kØ nguyªn cña c«ng nghÖ th«ng tin vµ tù ®éng ho¸.Sè lîng cña c¶i vËt chÊt ®îc loµi ngêi s¶n xuÊt ra ngµy cµng t¨ng nhanh, loµi ngêi ngµy nay ®ang ®îc sèng trong mét cuéc sèng sung tóc vµ ®Çy ®ñ, nhng ®Ó cã ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín ngµy h«m nay loµi ngêi ®· ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh lao ®éng s¸ng t¹o l©u dµi, ph¸t minh ra nhiÒu c«ng cô s¶n xuÊt míi nh»m n©ng cao n¨ng suÊt.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña loµi ngêi ®îc ®¸nh dÊu b»ng n¨m ph¬ng thøc s¶n xuÊt : c«ng x· nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn, t b¶n chñ nghÜa vµ céng s¶n chñ nghÜa. Tr¶i qua mçi ph¬ng thøc s¶n xuÊt chóng ta ®Òu nhËn thÊy sù ph¸t triÓn vµ vai trß to lín cña lùc lîng s¶n xuÊt mµ hai bé phËn cÊu thµnh chñ yÕu cña nã lµ con ngêi vµ c¸c t liÖu s¶n xuÊt. Sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt ®· lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu cña loµi ngêi víi d©n sè ngµy cµng t¨ng cao. NhËn thÊy tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy em xin ®· lù chän ®Ò tµi “ Ph©n tÝch Lùc lîng s¶n xuÊt qua ba PTSX tríc chñ nghÜa t b¶n ”. Trong qu¸ tr×nh viÕt bµi do kiÕn thøc cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ do ®ã kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt, em rÊt NguyÔn Thuú Linh - 952 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Trêng Qu¶n lý vµ Kinh doanh TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ mong c« gióp ®ì t×m ra nh÷ng híng kh¾c phôc ®Ó em rót kinh nghiÖm ®ång thêi n©ng cao, trau dåi kiÕn thøc. Em ch©n thµnh c¶m ¬n! NguyÔn Thuú Linh - 952 2
Background image of page 2
Trêng Qu¶n lý vµ Kinh doanh TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ Néi dung 1. C¬ së lý luËn chung vÒ LLSX a. Kh¸i niÖm LLSX : LLSX biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a con ngêi víi tù nhiªn, biÓu hiÖn tr×nh ®é s¶n xuÊt cña con ngêi, n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi. b. Sù cÊu thµnh LLSX : Trong quan hÖ s¶n xuÊt. Søc lao ®éng cña con ngêi vµ t liÖu s¶n xuÊt tríc hÕt lµ c«ng cô lao ®éng kÕt hîp víi nhau thµnh LLSX. - Søc lao ®éng lµ tæng hîp toµn bé trÝ lùc vµ thÓ lùc tån t¹i trong c¬ thÓ sèng cña con ngêi mµ con ngêi cã thÓ vËn dông trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

KC142 - Trng Qun l v Kinh doanh tr Tiu lun Kinh t chnh Li m...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online