KC144 - n Kinh t chnh tr Li ni u t nc ta trong tin trnh chuyn i kinh t t c ch tp trung quan liu bao cp sang c ch th tr ng th s a dng ho cc hnh thc

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ Lêi nãi ®Çu §Êt níc ta trong tiÕn tr×nh chuyÓn ®æi kinh tÕ tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng th× sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u ®· trë thµnh ®ßi hái tÊt yÕu vµ ngµy cµng phæ biÕn trong toµn x· héi. Thùc tÕ cho thÊy r»ng bªn c¹nh h×nh thøc së h÷u Nhµ níc, th× c¸c h×nh thøc së h÷u kh¸c (t nh©n hay hçn hîp) nÕu ®îc t¹o ®iÒu kiÖn tån t¹i thuËn lîi, còng ph¸t huy vai trß tÝch cùc trong ®êi sèng kinh tÕ. Dùa trªn c¬ së nµy c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ViÖt Nam víi t c¸ch lµ nßng cèt chñ chèt ë nÒn kinh tÕ còng ®ang tõng bíc ®æi míi vµ t×m híng ®i biÖn ph¸p kinh doanh phï hîp ®· t×m ra gi¶i ph¸p thÝch hîp lµ Cæ phÇn ho¸, thµnh tùu ë c«ng cuéc ®æi míi níc ta ®¹t ®îc nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· chøng tá híng ®Èy m¹nh " Cæ phÇn ho¸ mét bé phËn doanh nghiÖp Nhµ níc" lµ hoµn toµn ®óng ®¾n vµ phï hîp v¬i quy luËt ph¸t triÓn kinh tÕ. SV: TrÇn ThÞ HuyÒn Trang
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
I. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ Cæ phÇn ho¸ Doanh nghiÖp Nhµ níc 1. Kh¸i niÖm cæ phÇn ho¸ 1.1. Ph©n biÖt Cæ phÇn ho¸ vµ t nh©n ho¸ Khi xem xÐt vÊn ®Ò Cæ phÇn ho¸, tríc hÕt cÇn ph©n biÖt Cæ phÇn ho¸ vµ t nh©n ho¸, ®ã lµ hai kh¸i niÖm riªng rÏ. T nh©n ho¸ theo nghÜa réng (®Þnh nghÜa cña Liªn Hîp Quèc) "lµ sù biÕn ®æi t¬ng quan gi÷a Nhµ níc vµ thÞ trêng trong ®êi sèng kinh tÕ cña mét níc theo híng u tiªn thÞ trêng". Theo nghÜa hÑp t nh©n ho¸ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u tõ Nhµ níc -> t nh©n ®ång thêi chuyÓn c¸c lÜnh vùc kinh doanh s¶n xuÊt tõ Nhµ níc ®éc quyÒn sang cho t nh©n ®¶m nhiÖm theo nguyªn t¾c thÞ trêng (cung cÇu, chiÕn tranh….). Nh vËy mÆc nhiªn Cæ phÇn ho¸ chØ lµ mét trong nhiÒu c¸ch ®Ó t nh©n ho¸ mét phÇn tµi s¶n cña Doanh nghiÖp Nhµ níc. Cæ phÇn ho¸ lµ mét kh¸i niÖm hÑp h¬n t nh©n ho¸. VËy vÒ h×nh thøc: Cæ phÇn ho¸ lµ viÖc Nhµ níc b¸n mét phÇn vµ toµn bé gi¸ trÞ cæ phÇn ho¸ cña m×nh trong c¸c xÝ nghiÖp cho c¸c ®èi tîng tæ chøc vµ t nh©n trong vµ ngoµi níc hoÆc cho c¸c bé qu¶n lý, c«ng xëng cña xÝ nghiÖp b»ng ®Êu gi¸ c«ng khai vµ th«ng qua thÞ trêng chøng kho¸n ®Ó thµnh c«ng ty TNHH vµ c«ng ty cæ phÇn. VÒ thùc chÊt: Cæ phÇn ho¸ lµ ph¬ng thøc thùc hiÖn x· héi ho¸ së h÷u, cña h×nh thøc kinh doanh mét chñ víi së h÷u Nhµ níc trong doanh nghiÖp thµnh c«ng ty cæ phÇn, víi nhiÒu chñ së h÷u ®Ó t¹o m« h×nh doanh nghiÖp phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Çu t, yªu cÇu cña nÒn kinh doanh hiÖn ®¹i. 1.2. C«ng ty cæ phÇn
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course BUSINESS 101 taught by Professor Thanh during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 20

KC144 - n Kinh t chnh tr Li ni u t nc ta trong tin trnh chuyn i kinh t t c ch tp trung quan liu bao cp sang c ch th tr ng th s a dng ho cc hnh thc

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online