KC145 - Li ni u nm v trc Vit Nam cn l mt nc nng nghip ngho...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Kho¶ng 20, 30 n¨m vÒ tríc ViÖt Nam cßn lµ mét níc n«ng nghiÖp nghÌo nµn, l¹c hËu víi nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung mang ®Çy tÝnh b¶o thñ, quan liªu, bao cÊp. Trong c¸i khu«n khæ chËt hÑp ®ã, c¸c doanh nghiÖp lu«n bÞ gß bã, h¹n chÕ vÒ mäi mÆt, v× thÕ, viÖc më réng hay ph¸t triÓn dêng nh lµ ®iÒu kh«ng tëng ®èi víi hä. Tríc t×nh h×nh ®ã, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· chñ tr¬ng thùc hiÖn chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn v« cïng thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. Thùc tÕ ®· chøng minh chñ tr¬ng míi cña §¶ng vµ Nhµ níc ®· t¹o ra mét søc bËt m¹nh mÏ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp t nh©n, nhng cßn c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ? Víi nh÷ng t tëng vÉn cßn mang nÆng tÝnh b¶o thñ, do vÉn cßn ®îc bao cÊp bëi Nhµ Níc vµ nhiÒu mÆt h¹n chÕ kh¸c, c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng còng nh ph¸t triÓn cña m×nh. H¬n thÕ n÷a doanh nghiÖp nhµ níc l¹i chiÕm mét tû träng lín trong tæng sè c¸c doanh nghiÖp ë níc ta v× thÕ cïng víi qu¸ tr×nh s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc doanh nghiÖp nhµ níc , Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc lµ mét qu¸ tr×nh tÊt yÕu cña ViÖt Nam – mét quèc gia víi nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, nhiÒu h×nh thøc së h÷u, bëi v× viÖc s¾p xÕp vµ chuyÓn mét sè doanh nghiÖp nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn tiÕn lªn h×nh thµnh c¸c tËp ®oµn, c«ng ty ®a quèc gia ®ñ m¹nh, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ë thÞ trêng trong níc ®Ó ®æi míi khu vùc kinh tÕ nhµ níc ë nhiÒu quèc gia, vïng l·nh thæ trªn thÕ giíi. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
NhËn thøc râ ®îc tÇm quan träng cña c«ng viÖc cæ phÇn hãa – doanh nghiÖp nhµ níc ë níc ta vµ tõ nh÷ng kiÕn thøc, lý luËn ®· ®îc trang bÞ ë trêng kÕt hîp víi kiÕn thøc thùc tÕ, em ®· chän ®Ò tµi: §Èy m¹nh Cæ phÇn ho¸ mét bé phËn doanh nghiÖp nhµ níc ë ViÖt Nam ®Ó nghiªn cøu trong tiÓu luËn cña m×nh. Tuy nhiªn cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc lµ mét vÊn ®Ò mang tÝnh quèc gia, cÇn ph¶i ®îc nghiªn cøu, lËp kÕ ho¹ch chi tiÕt cô thÓ víi nhiÒu thêi kú, nhiÒu kh©u, nhiÒu thñ tôc phøc t¹p, h¬n n÷a do thêi gian cã h¹n vµ tµi liÖu kh«ng thËt ®Çy ®ñ còng nh tr×nh ®é ngêi viÕt cßn non trÎ, ch¾c ch¾n bµi viÕt nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, bëi vËy em mong ®îc sù chØ b¶o cña C« ®Ó cã thÓ söa ch÷a, kh¾c phôc, cñng cè l¹i vèn kiÕn thøc cña m×nh vµ ®Ó tiÓu luËn cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 27

KC145 - Li ni u nm v trc Vit Nam cn l mt nc nng nghip ngho...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online