KC149 - Li ni u Xut pht t thc t khch quan do i hi ca s hnh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li ni u Xut pht t thc t khch quan do i hi ca s hnh thnh v pht trin ca nn kinh t th trng . Do ,vic hnh thnh cc cng ty c phn (CTCP ) v vn c phn ho doanh nghip Nh nc (DNNN ) l tt yu i vi qu trnh pht trin mnh ca nn kinh t th trng . Hnh thc CTCP xut hin vo nhng nm cui th k XVI v u th k XVII , m trc tin l nc Anh sau l n- c Php . Tri qua qu trnh pht trin ca nn kinh t , nht l trong giai on m cuc Cch mng cng nghip din ra th CTCP pht trin rt mnh m. n nhng nm u th k XX th CTCP tr thnh hnh thc kinh doanh rt ph bin cc nc c nn kinh t th trng pht trin mnh. Vi Vit Nam chng ta, t khi t nc c thng nht , do phi gii quyt hu qu nng n ca chin tranh . Mt khc do c ch kinh t v xut pht im ca chng ta thp. Chnh v vy, m vic khi phc nn kinh t tuy t c nhiu thnh cng, song cng cn nhiu hn ch. Do m i hi ng ln th VI (12/ 1986) nh du s i mi ca nn kinh t Vit nam. l qu trnh chuyn i t nn kinh t tp trung quan liu bao cp, sang nn kinh t th trng, N khng ch lm thay i mt cch su sc nn kinh t nc ta v c cu kinh t, thnh phn kinh t v quan h s hu m cn lm xut hin hnh thc t chc kinh t mi l CTCP. Ngh quyt i hi ng ln th VI, VII, VIII v Hin php 1992 u khng nh: Nn kinh t nc ta hin nay l nn kinh t hng ho nhiu thnh phn vn hnh theo c ch th trng c s qun l ca Nh nc theo nh hng X hi ch ngha. Trong nn kinh t nhiu thnh , kinh t quc doanh c xc nh gi vai tr ch o. Cc thnh phn kinh t khc hot ng theo lut v bnh ng trc php lut Cng ty c phn l loi hnh doanh nghip i vi nc ta l tng i mi. Trc y cha c Lut doanh nghip th n hot ng theo Lut cng ty. Khi Lut doanh nghip ra i (thng 12 nm 1999) th cng ty c phn c xc nh y v r rng hn, l mt trong 4 loi hnh doanh nghip c quy nh trong Lut doanh nghip. Cng chnh t m cng ty c phn pht trin mnh hn v ngy cng pht huy c nhng u th ca n trong nn kinh t. So vi cc loi hnh doanh nghip khc th cng ty c phn rt c u th trong vic huy ng ngun vn nhn ri trong cng chng. Mt khc vi vic hnh thnh th trng chng khon nc ta th cng ty c phn l iu kin quan trng v tin quyt cho s hot ng ca th trng ny. T thc y nn kinh t pht trin . n kinh t chnh tr...
View Full Document

Page1 / 36

KC149 - Li ni u Xut pht t thc t khch quan do i hi ca s hnh...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online