KC151 - Lêi nãi ®Çu Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµ xu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi nãi ®Çu Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµ xu thÕ tÊt yÕu biÓu hiÖn sù ph¸t triÓn nh¶y vät cña lùc lîng s¶n suÊt do ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ diÔn ra ngµy cµng s©u réng trªn ph¹m vi toµn cÇu díi t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ vµ tÝch tô tËp trung t b¶n dÉn tíi h×nh thµnh nÒn kinh tÕ thèng nhÊt. Sù hîp nhÊt vÒ kinh tÕ gi÷a c¸c quèc gia t¸c ®éng m¹nh mÏ vµ s©u s¾c ®Õn nÒn kinh tÕ chÝnh trÞ cña c¸c níc nãi riªng vµ cña thÕ giíi nãi chung. §ã lµ sù ph¸t triÓn vît bËc cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi víi tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cao, c¬ cÊu kinh tÕ cã nhiÒu sù thay ®æi. Sù ra ®êi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ thÕ giíi nh WTO, EU, AFTA...vµ nhiÒu tam gi¸c ph¸t triÓn kh¸c còng lµ do toµn cÇu ho¸ ®em l¹i. Theo xu thÕ chung cña thÕ giíi, ViÖt Nam ®· vµ ®ang tõng bíc cè g¾ng chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. §©y kh«ng ph¶i lµ mét môc tiªu nhiÖm vô nhÊt thêi mµ lµ vÊn ®Ò mang tÝnh chÊt sèng cßn ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay còng nh sau nµy. Bëi mét nøoc mµ ®i ngîc víi xu híng chung cña thêi ®¹i sÏ trë nªn l¹c hËu vµ bÞ c« lËp, sím hay muén níc ®ã sÏ bÞ lo¹i bá trªn ®Êu trêng quèc tÕ. H¬n thÕ n÷a, mét níc ®ang ph¸t triÓn, l¹i võa tr¶i qua chiÕn tranh tµn khèc, ¸c liÖt...th× viÖc chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ víi khu vùc vµ thÕ giíi th× l¹i cµng cÇn thiÕt h¬n bao giê hÕt. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp, víi néi lùc dåi dµo s½n cã cïng víi ngo¹i lùc sÏ t¹o ra thêi c¬ ph¸t triÓn kinh tÕ. ViÖt Nam sÏ më réng ®îc thÞ trêng xuÊt nhËp khÈu, thu hót ®îc vèn ®Çu t níc ngoµi, tiÕp thu ®îc khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn, nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cña c¸c níc kinh tÕ ph¸t triÓn vµ t¹o ®îc m«i trêng thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. Tuy nhiªn, mét vÊn ®Ò bao giê còng cã hai mÆt ®èi lËp. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ mang ®Õn cho ViÖt Nam rÊt nhiÒu thêi c¬ thuËn 1 lîi nhng còng ®em l¹i kh«ng Ýt khã kh¨n thö th¸ch. Nhng theo chñ tr¬ng cña §¶ng: “ ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c níc “, chóng ta sÏ kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh sø mÖnh. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi ViÖt Nam. Em xin chän ®Ò tµi: " Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi ViÖt Nam ". §©y lµ ®Ò tµi rÊt s©u réng, mang tÝnh thêi sù. §· cã rÊt nhiÒu nhµ kinh tÕ ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nµy. B¶n th©n em, mét sinh viªn n¨m thø hai, khi ®îc giao viÕt ®Ò tµi nµy còng c¶m thÊy rÊt høng thó vµ say mª. Tuy nhiªn do sù hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn em chØ xin ®ãng gãp mét phÇn nhá suy nghÜ cña m×nh. Bµi viÕt cßn cã rÊt nhiÒu sai sãt, em kÝnh mong thÇy gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt tèt h¬n....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 47

KC151 - Lêi nãi ®Çu Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµ xu...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online