KC151 - Li ni u Ton cu ho kinh t l xu th tt yu biu hin s...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li ni u Ton cu ho kinh t l xu th tt yu biu hin s pht trin nhy vt ca lc lng sn sut do phn cng lao ng quc t din ra ngy cng su rng trn phm vi ton cu di tc ng ca cuc cch mng khoa hc cng ngh v tch t tp trung t bn dn ti hnh thnh nn kinh t thng nht. S hp nht v kinh t gia cc quc gia tc ng mnh m v su sc n nn kinh t chnh tr ca cc nc ni ring v ca th gii ni chung. l s pht trin vt bc ca nn kinh t th gii vi tc tng trng kinh t cao, c cu kinh t c nhiu s thay i. S ra i ca cc t chc kinh t th gii nh WTO, EU, AFTA...v nhiu tam gic pht trin khc cng l do ton cu ho em li. Theo xu th chung ca th gii, Vit Nam v ang tng bc c gng ch ng hi nhp kinh t quc t. y khng phi l mt mc tiu nhim v nht thi m l vn mang tnh cht sng cn i vi nn kinh t Vit Nam hin nay cng nh sau ny. Bi mt noc m i ngc vi xu hng chung ca thi i s tr nn lc hu v b c lp, sm hay mun nc s b loi b trn u trng quc t. Hn th na, mt nc ang pht trin, li va tri qua chin tranh tn khc, c lit...th vic ch ng hi nhp kinh t vi khu vc v th gii th li cng cn thit hn bao gi ht. Trong qu trnh hi nhp, vi ni lc di do sn c cng vi ngoi lc s to ra thi c pht trin kinh t. Vit Nam s m rng c th trng xut nhp khu, thu ht c vn u t nc ngoi, tip thu c khoa hc cng ngh tin tin, nhng kinh nghim qu bu ca cc nc kinh t pht trin v to c mi trng thun li pht trin kinh t. Tuy nhin, mt vn bao gi cng c hai mt i lp. Hi nhp kinh t quc t mang n cho Vit Nam rt nhiu thi c thun 1 li nhng cng em li khng t kh khn th thch. Nhng theo ch trng ca ng: Vit Nam mun lm bn vi tt c cc nc , chng ta s khc phc nhng kh khn hon thnh s mnh. Hi nhp kinh t quc t l tt yu khch quan i vi Vit Nam. Em xin chn ti: " Hi nhp kinh t quc t v nhng thch thc i vi Vit Nam ". y l ti rt su rng, mang tnh thi s. c rt nhiu nh kinh t cp n vn ny. Bn thn em, mt sinh vin nm th hai, khi c giao vit ti ny cng cm thy rt hng th v say m. Tuy nhin do s hiu bit cn hn ch nn em ch xin ng gp mt phn nh suy ngh ca mnh. Bi vit cn c rt nhiu sai st, em knh mong thy gip em hon thnh bi vit tt hn....
View Full Document

Page1 / 47

KC151 - Li ni u Ton cu ho kinh t l xu th tt yu biu hin s...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online