KC155 - Li ni u T i hi ng VIII n nay ng ta lun xc nh cng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Tõ §¹i héi §¶ng VIII ®Õn nay, §¶ng ta lu«n x¸c ®Þnh c«ng nghiÖp ho¸ lµ nhiÖm vô träng t©m cña thêi kú qu¸ ®é. NhiÖm vô CNH - H§H ®· ®îc thùc hiÖn ë níc ta trong nh÷ng n¨m qua, nhÊt lµ thêi kú ®æi míi chóng ta ®· thu ®îc nhiÒu thµnh tùu quan träng t¹o thÕ vµ lùc cho thêi kú ph¸t triÓn tiÕp theo. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc chóng ta kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai lÇm. §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm vô míi ®Æt ra cïng kh¾c phôc nh÷ng thiÕu xãt khiÕm khuyÕt, ®Èy lïi nguy c¬ tôt hËu vÒ kinh tÕ ®a ®Êt níc ra khái t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, t¨ng cêng tiÒm lùc quèc phßng an ninh, cñng cè v÷ng ch¾c ®éc lËp chñ quyÒn quèc gia th× kh«ng cã con ®- êng nµo kh¸c con ®êng ®Èy m¹nh CNH - H§H ®Êt níc. VÊn ®Ò CNH - H§H lµ mét vÊn ®Ò rÊt réng, trong ph¹m vi bµi viÕt nµy em xin ®Ò cËp ®Õn: Néi dung CNH - H§H ë níc ta hiÖn nay. TiÓu luËn nµy hoµn thµnh theo yªu cÇu cña Bé m«n Kinh tÕ chÝnh trÞ, trêng Häc viÖn Ng©n hµng. Néi dung cña tiÓu luËn dùa trªn t tëng cña nh÷ng bµi viÕt vÒ vÊn ®Ò CNH - H§H cña c¸c chuyªn gia ho¹t ®éng trong c¸c ngµnh kinh tÕ, do ph¹m vi cña vÊn ®Ò réng lín cïng h¹n chÕ vÒ mÆt tr×nh ®é nhËn thøc cña b¶n th©n nªn néi dung tiÓu luËn nµy khã tr¸nh khái nh÷ng s¬ sµi, h¹n chÕ vµ thiÕu xãt. Em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¶ng viªn bé m«n ®· gióp ®ì em hoµn thµnh tiÓu luËn nµy. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
A. PhÇn më ®Çu HiÖn nay trªn thÕ giíi ®ang diÔn ra cuéc ch¹y ®ua ph¸t triÓn kinh tÕ rÊt s«i ®éng, c¸c níc nhanh chãng thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ nh»m ®a kinh tÕ ph¸t triÓn trong ®ã con ngêi lµ vÞ trÝ trung t©m. Muèn vËy c¸c níc kh«ng cßn con ®êng nµo kh¸c lµ ph¶i thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. Do vËy vÊn ®Ò c«ng nghiÖp ho¸ lµ vÊn ®Ò chung mang tÝnh toµn cÇu khiÕn mäi ngêi ®Òu ph¶i quan t©m nghiªn cøu nã. Thùc tÕ lÞch sö ®· chøng minh r»ng, ph¸t triÓn kinh tÕ lµ quy luËt kh¸ch quan cña tån t¹i vµ ph¸t triÓn x· héi loµi ngêi vµ bÊt cø ë giai ®o¹n nµo, ë bÊt kú ®Êt níc nµo kh«ng lo¹i trõ c¸c níc giµu m¹nh vÒ kinh tÕ suy ®Õn cïng ®Òu ®îc b¾t ®Çu vµ quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ nghÜa lµ ph¶i b¾t ®Çu tõ ph¬ng thøc s¶n xuÊt. VÊn ®Ò kh¸ch nhau gi÷a c¸c níc chØ lµ ë môc tiªu, néi dung vµ c¸ch thøc ph¸t triÓn, cã sù kh¸c nhau vÒ tèc ®é vÒ hiÖu qu¶ vµ trªn thùc tÕ chØ mét sè Ýt níc c«ng nghiÖp ho¸ thµnh c«ng. Nh ta ®· biÕt mçi ph¬ng thøc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh ®Òu cã c¬ së
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course BUSINESS 101 taught by Professor Thanh during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 29

KC155 - Li ni u T i hi ng VIII n nay ng ta lun xc nh cng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online