KC157 - I Quy lut v s ph hp ca quan h sn xut vi trnh pht...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I. Quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn vµ tÝnh chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt 1. Lùc lîng s¶n xuÊt §Þnh nghÜa: lùc lîng s¶n xuÊt vµ mét kÕt cÊu vËt chÊt, bao gåm ngêi lao ®éng víi kü n¨ng lao ®éng cña hä vµ t liÖu s¶n xuÊt, tríc hÕt lµ c«ng cô lao ®éng, thÓ hiÖn tr×nh ®é chinh phôc tù nhiªn cña con ngêi. Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña t liÖu lao ®éng mµ chñ yÕu lµ c«ng cô lao ®éng lµ thíc do tr×nh ®é chinh phôc tù nhiªn cña loµi ngêi, lµ c¬ së x¸c ®Þnh tr×nh ®é ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt, lµ tiªu chuÈn ®Ó ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a c¸c thêi ®¹i kinh tÕ. N¨ng suÊt lao ®éng x· héi lµ thíc ®o tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l- îng s¶n xuÊt. XÐt ®Õn cïng nã lµ nh©n tè quan träng nhÊt cho sù th¾ng lîi cña mét trËt tù x· héi. 2. Quan hÖ s¶n xuÊt Quan hÑ s¶n xuÊt lµ mèi quan hª gi÷a ngêi víi ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bao gåm quan hÖ së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt; quan hÖ vÒ tæ chøc qu¶n lý; quan hÖ vÒ ph©n phèi s¶n phÈm lao ®éng. Ba mÆt nãi trªn cña Quan hÖ s¶n xuÊt cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau, trong ®ã quan hÖ së h÷u t liÖu s¶n xuÊt cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh. B¶n chÊt cña bÊt kú Quan hÑ s¶n xuÊt nµo còng ®Òu phô thuéc vµo viÖc nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu trong x· héi thuéc vÒ ai. Cã hai h×nh thøc së h÷u c¬ b¶n vÒ t liÖu s¶n xuÊt, së h÷u t nh©n vµ së h÷u x· héi. 3) Quy luËt vÒ sù phï hîp cña Quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn vµ tÝnh chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lµ hai mÆt cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt, chóng tån t¹i t¸ch rêi nhau mµ t¸c ®éng biÖn chøng lÉn nhau, h×nh thµnh quy luËt x· héi phæ biÕn cña toµn bé x· héi loµi ng- êi: quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn vµ tÝnh chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt. Quy luËt nµy v¹ch râ sù phô thuéc kh¸ch quan cña Quan hÖ s¶n xuÊt vµo sù ph¸t triÓn cña Lùc lîng s¶n xuÊt, ®ång thêi Quan hÖ s¶n xuÊt còng t¸c ®éng trë l¹i lùc lîng s¶n xuÊt. Sù h×nh thµnh, biÕn ®æi, ph¸t triÓn cña quan hÖ s¶n xuÊt ®îc quyÕt ®Þnh bëi tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt. Tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c«ng cô lao ®éng, kü thuËt, kinh nghiÖm, kü n¨ng cña ngêi lao ®éng, quy m« s¶n xuÊt, tr×nh ®é ph©n c«ng lao ®éng x· héi. Tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt cµng cao th× ph©n c«ng lao ®éng cµng tØ mØ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt còng h×nh thµnh vµ biÕn ®æi cho phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn vµ tÝnh chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt. Sù phï hîp ®ã lµ ®éng lùc cho lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn m¹nh mÏ.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

KC157 - I Quy lut v s ph hp ca quan h sn xut vi trnh pht...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online