KC159 - M U Vit nam ang trong thi k qu ln ch ngha x h i...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
M Đ U Ở Ầ Vi t nam đang trong th i kỳ quá đ lên ch nghĩa xã h i (CNXH) và theo lý lu n c a Lenin v n n kinh t trong th i kỳ quá đ v n d ng vào ề ề ế ộ ậ kinh t , có ph i nó ý nghĩa là ch đ hi n nay có nh ng m nh c a c ch ế ế ộ nghĩa t b n (CNTB) l n CNXH không? B t c ai cũng th a nh n là có, ư ả ấ ứ song cũng không ph i b t c ai cũng th a nh n đi m y đ u suy nghĩ xem ả ấ ứ ể ấ các thành ph n c a k t c u kinh t - xã h i hi n có Nga là nh th nào ế ấ ế ư ế mà t t c then ch t c v n đ l i chính là đó. Áp d ng vào n n kinh t ấ ả ố ả ấ ề ạ ế Vi t Nam, Đ ng và Nhà n c ta đã ch tr ng xây d ng m t n n kinh t ướ ủ ươ ộ ề ế hàng hóa nhi u thành ph n có s qu n lý c a nhà n c theo đ nh h ng ướ ướ XHCN. Đó là m t ch tr ng đúng đ n và phù h p v i quy lu t phát tri n ủ ươ khách quan, b i thông qua ch tr ng này m t n n kinh t m i đ c m ủ ươ ế ượ ra,các thành kinh t m i hình thành đ c l p ra t chính ngu n v n tr c ế ượ ậ ướ đây n m phân tán trong các t ng l p dân c ,do đó mà huy đ ng đ c t i đa ư ượ c a c i v t ch t trong xã h i đ xây d ng đ t n c. T khi có chính sách ả ậ ộ ể ấ ướ đ i m i (1986) đ n nay, các thành ph n kinh t đã đóng góp nh t đ nh c a ế ế ấ ị mình vào xây d ng vào n n kinh t qu c dân, thúc đ y s phát tri n c a ế đ t n c,qua so sánh gi a hai th i kỳ kinh t (Kinh t cũ k ho ch hoá t p ấ ướ ế ế ế trung và kinh t hàng hóa) ta th y m t b c phát tri n v t b c c a n n ế ướ ượ kinh t n c ta . ế ướ Tuy nhiên, theo lý lu n Mac: ”Trong b t c hình thái kinh t xã h i ấ ứ ế nào cũng có ph ng th c s n xu t (PTSX) gi v trí chi ph i” ươ ữ ị . Có nghĩa là trong m i ch đ xã h i c n có m t thành ph n kinh t gi vai trò ch ế ộ ế đ o, có nghĩa là trong m i ch đ XHCN c n có m t thành ph n kinh t ế ộ ế gi vai trò ch đ o, d n d t các thành ph n kinh t khác đi theo m t đ nh ủ ạ ế h ng xã h i nh t đ nh. Ngay t đ u l p n c, đ ng ta đã xác đ nh đ a ướ ừ ầ ướ ư n c Vi t Nam ti n lên ch nghĩa xã h i, mà c s hình thành nên CNXH ướ ế ơ ở đó chính là ch đ công h u v t li u s n su t (TLSX), t c là TLSX ế ộ ề ư ệ thu c s h u toàn dân. Kinh t nhà n c (KTNN) là thành ph n kinh t ở ữ ế ướ ế đ c hình thành trên hình th c s h u toàn dân vì v y m t t t y u khách
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course BUSINESS 101 taught by Professor Thanh during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 31

KC159 - M U Vit nam ang trong thi k qu ln ch ngha x h i...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online