KC161 - M u Th k 21 ang din ra trc mt chng ta vi nhiu thch...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Më ®Çu ThÕ kû 21 ®ang diÔn ra tríc m¾t chóng ta víi nhiÒu th¸ch thøc vµ c¬ héi, ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung vµ víi kinh tÕ nhµ níc ta - mét thµnh phÇn kinh tÕ chñ ®¹o nãi riªng. Tõ n¨m 1986 ®Õn nay, §¹i héi lÇn thø VI vµ §¹i héi lÇn thø VII cña §¶ng ®Òu x¸c ®Þnh kinh tÕ Nhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o, tuy nhiªn quan ®iÓm ®ã ®îc x¸c ®Þnh theo t duy míi. §Æc biÖt trong thêi k× ®æi míi ngµy nay, ®øng tríc c¬n giã héi nhËp cña khu vùc vµ thÕ giíi th× viÖc x¸c ®Þnh chç ®øng cña TPKT nµy ®ang trë thµnh vÊn ®Ò cã ý nghÜa thùc tiÔn quan träng vµ cÊp b¸ch. §Ó t×m hiÓu nh÷ng thµnh tùu to lín mµ TPKT nµy ®· ®¹t ®îc, còng nh nh÷ng h¹n chÕ cßn thiÕu sãt, nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u trong viÖc s¾p xÕp l¹i thµnh phÇn - c¬ cÊu, sù thay ®æi ph¬ng thøc s¶n xuÊt - qu¶n lý, ph¬ng ch©m chØ ®¹o trong c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc cña kinh tÕ Nhµ níc, t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi nµy ®Ó nghiªn cøu díi gãc ®é mét bµi tËp lín. Néi dung bµi viÕt gåm 2 phÇn: PhÇn I: Quan niÖm vÒ Kinh tÕ Nhµ níc PhÇn II: Vai trß chñ ®¹o cña Kinh tÕ Nhµ níc. Néi dung I-Quan niÖm vÒ kinh tÕ nhµ níc §¹i héi lÇn thø IX cña §¶ng céng s¶n ViÖt nam x¸c ®Þnh níc ta hiÖn nay dùa trªn 3 h×nh thøc së h÷u c¬ b¶n lµ: Së h÷u toµn d©n, së h÷u tËp thÓ vµ së h÷u t nh©n h×nh thµnh nªn 6 thµnh phÇn kinh tÕ víi nh÷ng h×nh thøc tæ chøc kinh doanh ®a d¹ng, ®an xen hçn hîp, ®ã lµ: Kinh tÕ Nhµ níc, Kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ c¸ thÓ, tiÓu chñ, kinh tÕ t b¶n t nh©n, kinh tÕ t b¶n nhµ níc, kinh tÕ cã vèn ®Çu t níc ngoµi. Thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ níc lµ thµnh phÇn kinh tÕ mµ vèn vµ TLSX thuéc së h÷u nhµ níc; Bao gåm c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc vµ c¸c tµi s¶n thuéc së h÷u nhµ níc nh; ®Êt ®ai, hÇm má, rõng biÓn, ng©n s¸ch, c¸c quü dù tr÷, ng©n hµng nhµ níc, hÖ thèng b¶o hiÓm, kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi. C¸c doanh nghiÖp Nhµ níc lµ bé phËn quan träng nhÊt cña kinh tÕ Nhµ níc, gi÷ nh÷ng vÞ trÝ then chèt, ®i ®Çu trong viÖc øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ, nªu cao g¬ng vÒ n¨ng suÊt, chÊt lîng hiÖu qu¶ kinh tÕ- x· héi vµ chÊp hµnh ph¸p luËt. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ph©n lo¹i doanh nghiÖp Nhµ níc +C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kh«ng v× môc ®Ých lîi nhuËn, nh»m ®¶m b¶o phóc lîi x· héi nh c¸c linh vùc s¶n xuÊt phôc vô cho quèc phßng, an ninh, y tÕ, gi¸o dôc. +C¸c doanh nghiÖp kinh doanh nh»m môc tiªu lîi nhuËn. ®ãng vai trß quan träng träng gãp phÇn lµm t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Chó ý ph©n biÖt kinh tÕ Nhµ níc víi doanh nghiÖp nhµ níc. Doanh
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course BUSINESS 101 taught by Professor Thanh during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 11

KC161 - M u Th k 21 ang din ra trc mt chng ta vi nhiu thch...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online