KC166 - Li m u Nn vn minh nhn loi suy cho cng l do s pht...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li m u Nn vn minh nhn loi suy cho cng l do s pht trin ng hng ca lc lng sn xut quyt nh. Do vic nghin cu quy lut vn ng v nhng hnh thc pht trin ca lc lng sn xut l mt vn ht sc quan trng . Thi k qu ln ch nghi x hi Vit Nam l thi k ci bin cch mng su sc, ton din v trit v mi mt. T x hi c sang x hi mi XHCN. Thi k bt u t khi giai cp v sn ln nm chnh quyn. Cch mng v sn thnh cng vang di v kt thc khi xy dng xong c s kinh t chnh tr t tng ca x hi mi. l thi k xy dng t lc lng sn xut mi dn n quan h sn xut mi, quan h sn xut mi hnh thnh ln cc quan h s hu mi. T c s h tng mi hnh thnh nn kin trc thng tng mi. Song trong mt thi gian di chng ta khng nhn thc ng n v ch ngha x hi v quy lut sn xut phi ph hp vi tnh cht v trnh pht trin ca lc lng sn xut. S pht trin ca lc lng sn xut v quan h sn xut to nn tnh a dng ho cc loi hnh s hu Vit Nam t to nn tnh a dng ca nn kinh t nhin thnh phn. Thc t cho thy mt nn kinh t nhiu thnh phn phi bao gm nhiu hnh thc s hu ch khng n thun l hai hnh thc s hu trong giai on xa kia. V vy nghin cu Q uan h bin chng gia s pht trin ca lc lng sn xut v s a dng ho cc loi hnh s hu Vit Nam c vai tr quan trng mang tnh cp thit cao v thi i ngy nay chnh l s pht trin ca nn kinh t th trng hng ho nhiu thnh phn. Nghin cu vn ny chng ta cn thy c ngha l lun cng nh thc tin ca n ht sc su sc . Do thi gian v trnh cn hn ch nn khng th trnh khi nhng thiu st , chnh v vy em knh mong s gip v ch bo tn tnh ca thy gio. Em xin chn thnh cm n . B. Ni dung /L lun chung : 1/ Th no l lc l ng sn xut ? Lc lng sn xut l mi quan h ca con ngi vi t nhin hnh thnh trong qu trnh sn xut . Trnh ca lc lng sn xut th hin trnh khng ch t nhin ca con ngi. l kt qu nng lc thc tin ca con ngi tc ng vo t nhin to ra ca ci vt cht m bo s tn ti v pht trin ca loi ngi ....
View Full Document

Page1 / 19

KC166 - Li m u Nn vn minh nhn loi suy cho cng l do s pht...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online