KC176 - n Kinh t chnh tr Li ni u i hi i biu ton quc ln th...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n Kinh t chnh tr Li ni u i hi i biu ton quc ln th VI (12 1986) ng ta ra ch trng i mi nn kinh t mt cch ton din, chuyn nn kinh t k hoch tp trung sang nn kinh t th trng theo nh hng x hi ch ngha. L lun kinh t v thi k qu ln ch ngha x hi lc ny c nhng thay i cn bn, s tn ti khch quan ca nm thnh phn kinh t c tha nhn. Kinh t quc doanh nay c gi l khu vc doanh nghip Nh nc, ng thi tha nhn s tn ti khch quan ca cc thnh phn kinh t ngoi quc doanh th nhn thc v vai tr ca khu vc kinh t Nh nc cng - c i mi. Trong qu trnh thc hin chnh sch kinh t nhiu thnh phn, ng ta lun khng nh thnh phn kinh t Nh nc ng vai tr ch o trong nn kinh t quc dn. L lun v kinh t nh nc l mt trong nhng vn l lun kinh t trung tm ca cc ng cng sn. Nht l trong giai on lnh o t nc xy dng v pht trin kinh t th trng theo nh hng x hi ch ngha. Hin nay l lun vn mang ngha thi s cp bch c v nhn thc l lun v thc tin. Vit Nam th kinh t nh nc l mt b phn c vai tr quyt nh trong c cu kinh t ca nc ta. Trong cc b phn cu thnh ca kinh t nh nc th khu vc doanh nghip nh nc l b phn ch yu c v tr c bit. Nhng thc trng ca khu vc doanh nghip nh nc ca nc ta hin nay th cha th hin c vai tr then cht v ch o trong nn kinh t, mt s ngnh, mt s lnh vc ca doanh nghip nh nc khng nng ng bng khu vc kinh t t nhn. C nhiu l do dn n tnh trng trn nhng nguyn nhn ch yu vn l do khu t chc v vn hnh doanh nghip nh nc cha tht hp l. Vy doanh nghip nh nc c th th hin c vai tr ch o ca mnh trong nn kinh t quc dn th vn tt yu l ta phi t chc v sp xp li cc doanh nghip cho tht hp 1 n Kinh t chnh tr l. Em chn ti: " Thc trng v gii php pht trin DNNN Vit Nam hin nay " vit bi n Kinh t chnh tr. CHNG I Mt s vn l lun chung v doanh nghip nh nc I / Tnh tt yu khch quan 1. nh ngha v doanh nghip nh nc ( DNNN ) Theo lut doanh nghip ca Vit Nam nm 1995 th DNNN l t chc kinh t do nh nc u t vn, thnh lp v t chc qun l, hot ng kinh doanh hoc cng ch nhm thc hin cc mc tiu kinh t x hi do nh nc giao. DNNN c t cch php nhn, c cc quyn v ngha v dn s, t chu trch nhim v ton b hot ng kinh doanh trong phm vi doanh nghip qun l. DNNN l hot ng kinh doanh trong phm vi doanh nghip qun l....
View Full Document

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course BUSINESS 101 taught by Professor Thanh during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 48

KC176 - n Kinh t chnh tr Li ni u i hi i biu ton quc ln th...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online