{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KC182 - Tiu lun lut kinh t mc lc Li m u Phn I i nt v c phn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn luËt kinh tÕ môc lôc Lêi më ®Çu PhÇn I. §«i nÐt vÒ cæ phÇn ho¸ DNNN 1. Mét sè kh¸i niÖm 2. C¸c h×nh thøc cæ phÇn ho¸ 3. Thñ tôc chuyÓn ®æi doanh nghiÖp nhµ níc ®îc cæ phÇn ho¸ thµnh C«ng ty cæ phÇn PhÇn II. Qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc ë ViÖt Nam 1. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh cæ phÇn ho¸ DNNN 1.1. T×nh h×nh cæ phÇn ho¸ DNNN 1.2. Mét sè kÕt qu¶ sau khi cæ phÇn ho¸ 2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ khã kh¨n khi cæ phÇn ho¸ 3. §Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ ®Ò thóc ®Èy cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc PhÇn III. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty giÊy H¶i Phßng sau khi cæ phÇn ho¸ 1. §«i nÐt vÒ C«ng ty giÊy H¶i Phßng 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1.2. Mét sè th«ng tin kh¸c 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña HAPACO 2.1. KÕt qu¶ kinh doanh trong 2 n¨m gÇn ®©y 2.2. C¸c ho¹t ®éng cña HAPACO 2.2.1. C¸c s¶n phÈm chÝnh cña HAPACO 2.2.2. Ho¹t ®éng marketing 2.2.3. T×nh h×nh c¹nh tranh thÞ phÇn KÕt luËn NguyÔn ThÞ Nh Quúnh Líp 702 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn luËt kinh tÕ Lêi më ®Çu Qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ Quèc tÕ lµ mét ®iÒu tÊt yÕu ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cña ViÖt Nam. Mµ khu vùc kinh tÕ nhµ níc víi vai trß lµ ®Çu tµu. VËy c¸c doanh nghiÖp ®ã víi c«ng nghÖ vµ sù qu¶n lý cßn l¹c hËu ®· lµm g× ®Ó héi nhËp ®©y? Mét lèi tho¸t rÊt cã hiÖu qu¶ lµ c¸c doanh nghiÖp ®ã ph¶i liªn minh, liªn kÕt hoÆc gãp vèn thµnh mét c«ng ty lín ®Ó ®ñ søc c¹nh tranh vµ giµnh u thÕ víi c¸c c«ng ty kh¸c. Cã mét lo¹i c«ng ty cã thÓ ®ñ søc lµm ®iÒu ®ã, ®ã chÝnh lµ c«ng ty cæ phÇn ho¸. §¶ng vµ Nhµ níc ®· h×nh thµnh khung ph¸p lý vµ nh÷ng u ®·i g× ®Ó thóc ®Èy c¸c doanh nghÞªp nhµ níc cæ phÇn ho¸ cha? VÒ phÝa doanh nghiÖp ®· tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ theo luËt doanh nghiÖp, nghÞ ®Þnh… cha? C¸c doanh nghiÖp ®ã sau khi cæ phÇn ho¸ ®· lµm ¨n ra sao? §ã lµ vÊn ®Ò mµ em muèn ®Ò cËp tíi trong bµi tiÓu luËn nµy mµ tiªu biÓu lµ qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ cña c«ng ty GiÊy H¶i Phßng Hapaco (HP_Paper Toinstock Company) Nhng víi kiÕn thøc vµ hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ em mong thÇy c« gi¸o gãp ý thªm Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. NguyÔn ThÞ Nh Quúnh Líp 702 2
Background image of page 2
TiÓu luËn luËt kinh tÕ PhÇn I §«i nÐt vÒ cæ phÇn ho¸ DNNN 1. Mét sè kh¸i niÖm - C«ng ty cæ phÇn (CTCP) lµ mét doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp trªn c¬ së gãp vèn cæ phÇn cña c¸c cæ ®«ng. Cæ ®«ng ®îc tham gia qu¶n lý doanh nghiÖp theo phÇn vèn gãp vµo doanh nghiÖp ®îc hëng lîi nhuËn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nã vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi vèn ®· gãp, ®îc quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp. Sè lîng cæ ®«ng tèi thiÓu lµ 3 vµ kh«ng h¹n chÕ tèi ®a.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

KC182 - Tiu lun lut kinh t mc lc Li m u Phn I i nt v c phn...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online