KC188 - Phn A: Gii thiu ti Lch s pht trin ca sn xut loi ngi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Phn A: Gii thiu ti Lch s pht trin ca sn xut loi ngi l lch s pht trin ca cc PTSX k tip nhau. PTSX l s thng nht bin chng gia LLSX v QHSX l cch thc sn xut ra ca cI vt cht m trong LLSX t n mt trnh nht nh , thng nht vi QHSX tng ng vi n . Theo nh ngha ca php bin chng duy vt : L khoa hc v mi lin h ph bin v s pht trin, khoa hc v nhng quy lut ph bin nht ca s vn ng v s pht trin cu t nhin ,x hi v t duy trn c s duy vt . Theo nh ngha trn x hi ngy cng pht trin th mi qun h gia QHSX va LLSX l khng th tch ri , y l quy lut chung ca s pht trin v l mt trong nhng quy lut quan trng quy nh s tn ti, pht trin v tin b x hi. Mc d vy trong thc t, hai nhn t QHSX v LLSX lm ny sinh nhng mu thun gia chng . V s mu thun ny ngy cng tr nn gay gt lm cho nn kinh t n- c ta trong tnh trng khng hong nghim trng trong mt thi gian di .Mu thun ny gii quyt ra sao?, nguyn nhn ca vn s c cp n trong bi vit di y. y l ln u tin vit tiu lun nn trong qu trnh vit khng th khng c nhng sai st, Xin nhn c nhng kin ng gp ca thy c v cc bn cc bi vit khc s tt hn. 1 Phn B: c s ca ti I. C s l lun chung Cc dng ny khin chng ta khi nghin cu vn cn nhn nhn Mc va Ph.ng-ghen sng lp ra ch ngha duy vt bin chng vo gia th k XIX v dc Lnin pht trin ln vo gia th k XX em li cho php bin chng duy vt s thng nht hu c gia th gii quan duy vt v phng php lun bin chng . Php bin chng thc s tr thnh khoa hc trong mi lin h gia QHSX phi ph hp vi tnh cht trnh ca LLSX l mi lin h ging buc v chi phi ln nhau .Mi lin h to ra s chuyn ho a dng , phong ph c a mi s vt hin tng .Chnh v s a mt cch ton din .C nh th mi nm bt c bn cht , ci ct li ca s vt m khng b ri va ngu bin trong nhn thc v hnh ng. lut ny. Trong qu trnh lch s t nhin cc mi quan h gia con ngi Mt trong nhng quy lut quan trng nht ca ch ngha duy vt bin chng l quy lut mu thun .Theo quy lut ny th trong kt cu ca mi s vt hin tng khng phi bao gi cng bao gm cc nhn t ng nht,thng 2 nht vi nhau m mi s vt hin tng u c cu to nn bi mt th thng nht bao gm nhiu mt khc nhau, trong c nhng mt i lp.Cc mt i lp tc ng vi nhau c nhng mt i lp....
View Full Document

Page1 / 22

KC188 - Phn A: Gii thiu ti Lch s pht trin ca sn xut loi ngi...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online