{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KC192 - Li m u Nn vn minh nhn loi suy cho cng l do s pht...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu NÒn v¨n minh nh©n lo¹i suy cho cïng lµ do sù ph¸t triÓn ®óng híng cña lùc lîng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh. Do ®ã viÖc nghiªn cøu quy luËt vËn ®éng vµ nh÷ng h×nh thøc ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng . Thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghi· x· héi ë ViÖt Nam lµ thêi kú c¶i biÕn c¸ch m¹ng s©u s¾c, toµn diÖn vµ triÖt ®Ó vÒ mäi mÆt. Tõ x· héi cò sang x· héi míi XHCN. Thêi kú ®ã b¾t ®Çu tõ khi giai cÊp v« s¶n lªn n¾m chÝnh quyÒn. C¸ch m¹ng v« s¶n thµnh c«ng vang déi vµ kÕt thóc khi ®· x©y dùng xong c¬ së kinh tÕ chÝnh trÞ t tëng cña x· héi míi. §ã lµ thíi kú x©y dùng tõ lùc lîng s¶n xuÊt míi dÉn ®Õn quan hÖ s¶n xuÊt míi, quan hÖ s¶n xuÊt míi h×nh thµnh lªn c¸c quan hÖ së h÷u míi. Tõ c¬ së h¹ tÇng míi h×nh thµnh nªn kiÕn tróc thîng tÇng míi. Song trong mét thêi gian dµi chóng ta kh«ng nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ chñ nghÜa x· héi vÒ quy luËt s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt t¹o nªn tÝnh ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh së h÷u ë ViÖt Nam tõ ®ã t¹o nªn tÝnh ®a d¹ng cña nÒn kinh tÕ nhiÒn thµnh phÇn. Thùc tÕ cho thÊy mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ph¶i bao gåm nhiÒu h×nh thøc së h÷u chø kh«ng ®¬n thuÇn lµ hai h×nh thøc së h÷u trong giai ®o¹n xa kia. V× vËy nghiªn cøu “Q uan hÖ biÖn chøng gi÷a sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ sù ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh së h÷u ë ViÖt Nam “ cã vai trß quan träng mang tÝnh cÊp thiÕt cao v× thêi ®¹i ngµy nay chÝnh lµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng hµng 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ho¸ nhiÒu thµnh phÇn. Nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy chóng ta cßn thÊy ®îc ý nghÜa lý luËn còng nh thùc tiÔn cña nã hÕt søc s©u s¾c . Do thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt , chÝnh v× vËy em kÝnh mong sù gióp ®ì vµ chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n . 2
Background image of page 2
B. Néi dung  /Lý luËn chung : 1/ ThÕ nµo lµ lùc l îng s¶n xuÊt ? Lùc lîng s¶n xuÊt lµ mèi quan hÖ cña con ngêi víi tù nhiªn h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . Tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë tr×nh ®é khèng chÕ tù nhiªn cña con ngêi. §ã lµ kÕt qu¶ n¨ng lùc thùc tiÔn cña con ngêi t¸c ®éng vµo tù nhiªn ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña loµi ngêi . Trong cÊu thµnh cña lùc lîng s¶n xuÊt, cã thÓ cã mét vµi ý kiÕn nµo ®ã kh¸c nhau vÒ mét sè yÕu tè kh¸c cña lùc l- îng s¶n xuÊt , song suy cho cïng th× chóng ®Òu vËt chÊt ho¸ thµnh hai phÇn chñ yÕu lµ t liÖu s¶n xuÊt vµ lùc lîng con ngêi . Trong ®ã t liÖu s¶n xuÊt ®ãng vai trß lµ kh¸ch thÓ , cßn con
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}