{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kartilya - Kartilya 1.,kundi damongmakamandag 2.,...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kartilya 1. Ang buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi  damong makamandag.   2. Ang gawang magaling na nagbuhat sa paghahambog o pagpipita sa sarili, at hindi talagang nasang  gumawa ng kagalingan, ay di kabaitan.   3. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang-gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat  kilos, gawa't pangungusap sa talagang Katuwiran.   4. Maitim man o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao'y magkakapantay; mangyayaring ang isa'y  hihigtan sa dunong, sa yaman, sa ganda...; ngunit di mahihigtan sa pagkatao.   5. Ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri kaysa pagpipita sa sarili; ang may hamak na kalooban,  inuuna ang pagpipita sa sarili kaysa sa puri.   6. Sa taong may hiya, salita'y panunumba.   7. Huwag mong sayangin ang panahon; ang yamang nawala'y mangyayaring magbalik; ngunit panahong 
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online