Asimov - Riscd - IsaacAsimov RISC (dinvolumulPovestiricurobo

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Isaac Asimov RISC (din volumul Povestiri cu roboţi,   The Rest of The Robots, 1964) Baza Hyper se pregătise pentru ziua asta. Răspândiţi în galeria camerei de vizitare, într-o ordine şi succesiune  dictate de protocol, erau un grup de oficiali, oameni de ştiinţă, tehnicieni şi alţii, care puteau fi încadraţi în denumirea  generală de "personal". După temperamentul fiecăruia, aşteptau plini de speranţă, emoţionaţi, furioşi sau temători această  încununare a eforturilor lor. Cavitatea interioară a asteroidului cunoscut sub numele de Baza Hyper devenise, în această zi, centrul unei sfere de  protecţie strictă, care se întindea pe o distanţă de zece mii de mile. Nici o navă nu putea să intre în această sferă şi să  rămână întreagă. Nici un mesaj nu putea ieşi neverificat. La o mie de mile depărtare, mai mult sau mai puţin, un mic asteroid se mişca elegant pe orbita pe care fusese lansat  cu un an înainte, o orbită ce înconjura Baza Hyper într-un inel perfect rotund. Numărul de identitate al micului asteroid  era H937, dar nimeni de pe Baza Hyper nu-i spunea altfel decât El ("Ai fost pe  el  astăzi?" "Generalul e pe  el,  înjurând cât  poate", iar în cele din urmă pronumele personal dobândise demnitatea celui scris cu literă mare.) Pe El, neocupat acum, când se apropia secunda zero, era  Parsec,  singura navă de acest fel construită vreodată în  istoria omenirii. Stătea fără echipaj, gata să decoleze în inimaginabil. Gerald Black, fiind unul dintre tinerii capabili în ingineria eterului, privi spre primul rând, îşi trosni articulaţiile  mari, apoi îşi şterse palmele asudate de halatul alb şi pătat şi spuse amărât  De ce nu-l aborda ţi pe general sau pe Majestatea Sa? Nigel Ronson, de la Presa Interplanetară, privi scurt prin galerie spre strălucirea pe care o răspândea generalul  maior Richard Kallner şi spre femeia mică şi neînsemnată de lângă el, abia vizibilă lângă uniforma lui sclipitoare. Spuse:  A ş face-o, numai că mă interesează noutăţile. Ronson era scund şi rotofei. Avea părul tuns cu migală "arici", de o jumătate de centimetru, gulerul de la cămaşă era  descheiat, iar pantalonii îi erau scurţi până la gleznă, imitându-i fidel pe ziariştii care apăreau permanent în spectacolele  TV. Totuşi, era un reporter capabil. Black era îndesat, iar părul lui negru lăsa puţin loc pentru frunte, dar mintea îi era la fel de ascuţită pe cât de boante 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course SSSQ 23 taught by Professor Juygfrenots during the Summer '99 term at Birzeit University.

Page1 / 12

Asimov - Riscd - IsaacAsimov RISC (dinvolumulPovestiricurobo

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online