Yunit_I_Partial_Iba_pang_Konseptong_Pang.docx - D IBA PANG KONSEPTONG PANGWIKA Wikang Pambansa Tinalakay na sa naunang bahagi ng aralin na Filipino ang

Yunit_I_Partial_Iba_pang_Konseptong_Pang.docx - D IBA PANG...

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

D. IBA PANG KONSEPTONG PANGWIKA Wikang Pambansa Tinalakay na sa naunang bahagi ng aralin na Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas at ang mahabang kasaysayan ng pag-unlad nito. Ayon sa Merriam-Webster dictionary, ang wikang pambansa ay tumutukoy sa isang wikang ginagamit nang pasalita at pasulat ng mga mamamayan ng isang bansa. Ito ang itinuturing na opisyal na wika o isa sa mga opisyal na wikang ginagamit ng pamahalaan at sistema ng edukasyon.Sapagkat ito ang nag- iisang wikang ginagamit batay sa kultura ng lipunan, nagiging batayan din ito ng identidad o pagkakakilanlan ng grupo ng taong gumagamit nito. Sa Pilipinas, Filipino ang de jure at de facto na pambansang wika ng bansa. De jure sapagkatlegal at naaayon sa batas na Filipino ang pambansang wika. Tinitiyak ng ating konstitusyon ang pagkakaroon at pagpapaunlad ng isang pambansang wika. Matatagpuan sa Artikulo XIV, Seksyon 6-9 ng Konstitusyong 1987 ang mga tiyak na probisyon kaugnay ng wika. Ayon dito: “Seksyon 6. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang wika. Alinsunod sa tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang daluyan ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang- edukasyon.” Filipino ang de facto na pambansang wika sapagkat aktuwal na itong ginagamit at tinatanggap ng mayorya ng mamayang Pilipino. Ayon sa Philippine Census noong 2000, 65 milyong Pilipino o 85.5% ng kabuuang populasyon ng Pilipinas na ang nakauunawa at nakapagsasalita ng wikang Filipino. Wikang Panturo
Image of page 1
Nakabatay sa pangkalahatang polisiya sa wika at programa sa edukasyon ng isang bansa, ang wikang panturo ay ang wikang ginagamit na medium o daluyan ng pagtuturo at pagkatuto sa sistema ng edukasyon. Wikang panturo ang wikang ginagamit ng guro upang magturo sa mga mag- aaral. Sa pamamagitan ng wikang panturo, nauunawaan ng mga mag-aaral ang iba’t ibang konsepto, teorya, pangkalahatang nilalaman at mga kasanayan sa isang tiyak na asignatura o larangan. Inaasahan din na sa kalaunan ng pag-aaral ay nagiging bihasa ang mag-aaral sa wikang panturo na ginagamit sa paaralan at maging siya ay epektibong nagagamit ito sa pagkakamit ng lalong mataas na kaalaman. Madalas na nagiging sentro ng usapin ang wikang panturo sa mga polisiyang pangwika sa edukasyon. Pangunahing konsiderasyon ang wika bilang daluyan ng kaalaman kaya’t masasabing magtatakda rin ng tagumpay ng pagkakamit ng layunin ng anomang sistema ng edukasyon. Tinukoy ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO ) noong 2003 na isa sa pangunahing porma ng eksklusyon sa edukasyon ang suliranin sa wika. Ayon sa pag-aaral, mahigit kalahati ng mga mag-aaral sa buong mundo ay gumagamit ng wika sa edukasyon na hindi nila kinasanayang gamitin sa kani-kanilang tahanan kung kaya’t nagiging sagabal ito sa proseso ng pagkatuto.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

  • Fall '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture