Prob3 - J{30ngngwa 0F éflwvgaaémf 2N...

Info iconThis preview shows pages 1–16. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: _ J {30ngngwa 0F éflwvgaaémf 2N 23/3753“ ,Ti’lzfi‘agrz : [ —- : 1535 {@532} it P > “5‘3" "Jéwé K; I) (I? a and: xmnfimmgflm @J F w‘gaf” 5:12 /L{ E. ,6?) £556”- =' WM 5-" ’mmwaa Aw.) aw 1 r) ly m, , u» J ‘ m X / [ n 9 22% £3 My?) “~92; 0(1) aggmw ham )0] 62,11 £42m ifmwué ? ) *{Am Xn mg» X a: 5’2 T F Emamn t Qflfbflé’ahfid Q Ma MEL» X ’éflm ‘1' {372 h “7 “mag Wt AQWM (La) a) XV, 5.3:: y” 6 w W) to) x 22:” j 0) 3n, 3;,» j’ (ms; M95) (‘ 7) >0, m Xn mifd fifza) wag fig H‘ngfia/Ef : ¥ xm Lax me“; Me, Effiixnfl 5:,» fad/4% I: fggfl Aka? mémw Xn g“? yr) #223 va£ E :2 éémr X g“; y we; Aafiva E =7 E we” T are 16;; $55; , ,5} filzflafi 61:)" lg? if $74 M j”in < gm Afirma M \ Mm IMF w m r m <00, We,“ 5h 5 X? We; MM mad, $352 ,3ng? 3(321) «if» (3') 1:9 «mm WfiQL‘ #37?) fibéw flaw” WWW» j {:9 (as?) +4 W5 A 347 1064);] /[ ymfw> air; flflflbfi‘ # 31 «mg? \J‘éefib’fi/K 5% “+5; 1496, Aémaj a.” 5 f 3 3%” M A: E {mélfibf 3n(m> wa’ WW} . a“ m5 Pfimzi W J” “‘7‘ - y W“ M i :3? MAIL} a, A; Mme“ at Wm] F (/12) = R7: 6 ge/R : mfimwm M; Lima/45P7ioflkgfi ‘ E = F s ‘ k M” P ‘ m meme 54% W «mim:i\/\0A : 1‘ {A game/M? mm 9»; me, A; m A,z “$23; Www i Rf 75”» Ex , _, g ; / ‘ f I I L Mmm M45564! Ikgmw .. d X” mg; X and “a? éhcwm mks F firm; 0% f Mm» (X) ,f" ? ‘2’ I £33: M mm» mm film x7»; [Nmmji 96f xm MM Ago 3 ME :1 X71 I‘M—«av X E((X”KXI&)—~’0 [mag M 6211,5561! 9W? {5 NJ} < 00 5 her N075 — U? a $6 i/Ezfmé 5 I ‘A’U < 00 éfimfi Aug (E I! M!) .—: m, £9 ? 16 " €7qu lamga wig/r15 X 1’: {five [5 /x£«/ A {,1 ,ifimm ,v j i {I _ K I f p V r; ,fim‘miugmy w w??? “my U ; jufipma Effami" {X29 LC, T Li M}: £5595 / XH S 3’ 3/ £9 T w W W ” mi, M £1 J’Qfiv 4mm 5’ mm {x1} 43; M41 warm/{fa ‘i [a E W I : f /xé~/ 0!}! g flywfl flwlflj fixd>2j [fight/R] i/\ /X£’er LIXH>Qj fly! ow [Eff/>9] Wg flaw -~~>O 5m 2—»6919 N W Jab/5%] < E/y/ . X“ {20, MaM/ew may A If flflyf>gjf 0 01,6 flwavm f" Aida? )3 /X.g/ I ' M“ A j M flngmg‘z 3’ 0 M “W Amy/[£43 y<o§1>é>f ' g l f .,. (a) {Xf}£€ T A! (M fiflkfi @ //X£/'01f{ < E x\;mAfi_H_w, ,2 =9 a) E w a. 15 /><£/ I + flxé/éfij [/thj>fl:/' H L ‘ 7 ¥ S 91 (127% /><-/I fl ) i [helm] S Mm) 4- g < co {mg flaw} < m 6) Take A M JWV‘) < 3 3/153 fie, Mam »~¢0«533V N013; [’Xt; 2 9‘ i3 am foalsfigflaflé; A/wzm gm A‘ <1 WW” lit/Imam : A/ixmww +1 !/x£(IDXtE<2]«Qz/vz. S 3M].me + gflm 3’ fog/Iflxémj + Mm [/2451 05% if if RIC/Ipxyégzjfl + qfifA)‘ < 5+ fiflm'} L w; < NW {:51} {M} m and. A”) 5 NH < 00 33> T ; 3 w ) MLWx/fi» {X71} X M" on *. I! / wangfiwamxflk% Wags? W ezmwfififl/f 0 {Mai}! , nal} cm»; $4.5" o2) Xn ii 3) E Uri/kw» g HM 1') «46 MI” é g /x//fi < m #3141: ,Cftzzfg;]1l;?[k<m 6‘? xéfia MW {» V wégmwzmwmwflkwmftfljm I a) fl(/)<n~X/>E> g E/XM/ WE...“ => MAX Vim/534 flwflfim ==> {WI} M NO PM? 0% mm jmm ,1 Mam: fliflw 0:; 02,) :79», 3} w) 4.9;; a? bi a?) 3*) 3) Ema Mal 3) => 1,), may, 4:} =17 I) Hajaoi (MM (mi 210 pm? ffm exam) M??? Di) 7’0 Wham X 60565? 6 [fl flaw Xn 4i X a) } 71! 117 Kn} r if; )4 {ma Wigwam ==3> [M ii» WV New B (/X/Jt) = E [Xx/I > {‘exmmfi‘i’véfl) < m a»: M (2m 1W >» < 00 000' v ( {4’ng 8 2,41,) ( 6%5‘EXMJMM Now 4% g/xn/A} a a”? and XG £11; fmv {Hm—XV; J 4,2 MM Male 7?) MW) mm 5(/Xw~~X/'“X“) MO ‘, it __ r» / it» > /X 5 Imp/H , 1; WM IDMX‘ZHJF E/Xn / Iflxfllégj )1, < [s/xn—x/fiigm + E ,/ 7b ngfl/ifi/Z we,” mggd @le an/Izfigfibgj 3f MIC E/Xv)}i<oo H m AV5>O ,35>0 4i i A?” f/Xn/M A <5 gull,“ (VJ/Edd 7’wflmwm fww A’ijflgl To Arm; (j ) wig“) K9 f3 /Xr’é”/>{il mu)» 0 Lu Vim-9m 1c 1,“: g> M W” 0 J—Mg ""“\/”‘“-~-W,; W New 5w jimm Xwn “4/423. k ____> 3 n! M X". (DESK ” Ju no” X L * p Y K WT “VFW: n X xm‘ “ JAIN X14 Aim 9 r x Jam. x71: _. X g; h 6 ’Y‘v-m>m «tn/er \XW‘X : fix Vt whmwm dfiflflm) < 3 <5 ~90 3% 63 fax :0 ‘U ;; ‘wa’ \Xn‘w My W: 7% \xw_x\ ‘ m an; (oéawéi) /, Mm X7: lax 780131 am; £9 E Q Nféja} At P(/Xm—~X! >g)<§ +1 r); N65353 E C New Mm?» {inXM £12, Vt; 3mm 6 3" S A1?” fl[4)<5 / o W % f/xnw w < g dag» A /,, _. —:—~> ’62 ’ :U’P j/XY! X] < f [fgf A” ;/Xm“~X/>§l} flxm~xl>£’§ W j/Xwflfio/F é W /X% x/CHJ < 6' 7’1 M war ‘W my} "La flxmux/Qs’b‘ <’ 5’ +4 7) ,2 Nféig’) {I’Xh'X/>5'} l ,n < 5 Yfi g /XW [/Xn’Xl>gi < 1 @ é r < ,7 ’7‘ ‘ ’i“ :- 13}: Q: ; Z" Egg”? ) i]; am {i If f Jf’f >0 J 3 Vs ‘9 30 "A ,5 V5 F < X 6 L! i (J £91.53 I :4 X m 1:! 44m L'Wawfgii I ; KAT 32> Y) x ‘ Cf 1"? ‘ F a 3 Ag Q1 gig/gaff, h” /w/M4£j¢ ,6, (“44), ‘5 I ‘ I . d _ ..., .w , i” - T a” Jam ,(‘zfm «am VAMOQWL‘UNA $0 W jaw '* ‘ a " if -1»; ;~ .( g t _ y , k V .4 > .A w r {gigs- Z, MM 53,35; Lag/C" If? " m, siTiJigI£ "dz/:55 63%”! “aifir’sbéxéfi A: {,2 f ’ \i' “EMF ,w a, #3 N05 {flag} < m «V l Bil/40W &a, :/[email protected] /m X 1/211 flag/{ma 5‘ in Al: Mtg, {42;} 2; oz; LflflM-dfi/E V j] x/ 01/5 5 / ymhg [,9va5 +“‘ fZg/ 675/4 ' 054/0033 7E5 M f/x—Za/ < 5/02 #60. I? M Ex” /‘ 2H3 Magma; Wmaamafiflm fawn/252‘ VHW V408 jag-3W5? jg : erg/5%] £36,: :> ; 27Ll : WA In a vag‘%fl @557} ’7’) Mo ABA“, An 6 J25 Wt Jam) < co AM; m 3 73/,Baané‘ VgF M fl[A{AB¢°> < am can /Z“«lo/ j/Zg”X€/ z £5<I5LmIAi>/0[fl S 1;: /z;// BM/ w = 21%: I f 0.135%) am New Hafiz/41] ,—_ 1 X61 4% 4A8; I AMBf flak-a4) film (-30 (ask) MAI/14? .75 “ dwq/ammf J O #9155an a \\ § ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

Prob3 - J{30ngngwa 0F éflwvgaaémf 2N...

This preview shows document pages 1 - 16. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online